Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

Το ιεροσπουδαστήριο της Ιονικής Ακαδημίας

Ο Φιλέλληνας Κόμης Γκίλφορδ έχοντας πίστη στις αξίες του Ελληνισμού έβαλε στόχο ζωής την δημιουργία Ελληνικού Πανεπιστημίου. Έτσι ανέλαβε επισήμως  

την οργάνωση και τον συντονισμό της εκπαίδευσης  του

Ιονίου Κράτους, αρμοδιότητα που του δόθηκε στις 28 Μαρτίου / 9 Απριλίου 1820. Το ενδιαφέρον, πάντως, του Guilford για την εκπαίδευση στα Επτάνησα

είχε εκδηλωθεί πολλά χρόνια νωρίτερα, από το 1792, και για την οργάνωση αυτής της εκπαίδευσης ετοίμαζε το έδαφος δραστηριοποιούμενος ποικιλοτρόπως, 

προσπαθώντας να πείσει υψηλά ιστάμενους βρετανούς αξιωματούχους να συναινέσουν στα σχέδιά του. (1)

 

 Πήρε λοιπόν τη μεγάλη απόφαση της δημιουργίας μορφωμένων δασκάλων, πού με την χριστιανική θρησκεία και την ελληνική παιδεία θα αφύπνιζαν την ελληνική ψυχή του λαού

Πρόσφορο έδαφος ήταν τα Επτάνησα που και Ελληνικό έδαφος ήταν και υπό την προστασία της Αγγλίας. Ήξερε ότι  η Αγγλική προστασία,

καθότι άγγλος, θα του έφερνε λιγότερα εμπόδια για το στόχο του αυτόν.    Όντως προχώρησε τον σκοπό του και την 17η Μαΐου 1824 γίνονται τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου.

Την ιδέα της ιδρύσεως στο Ιόνιο Κράτος Πανεπιστημίου είχε πρώτος εισηγηθεί ό 'Ιωάννης Καποδίστριας πού συνδεόταν με τον Γκίλφορδ

με αμοιβαία εκτίμηση και ειλικρινή φιλία και που ήταν υπέρμαχος των ιδεών του στην Αγγλική Κυβέρνηση,  δραστήριος συνεργάτης έτοιμος να προσφέρει τον εαυτό του, τη μόρφωση του και τα πλούτη του.

Ή 'Ιόνιος Βουλή κατά το τέλος της Συνόδου του 1825 έξέδωκε το Ψήφισμα άρ. 45 (δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου 1825), με το όποιο επικυρωνόταν το διάταγμα της καθίδρυσης της 'Ιονίου 'Ακαδημίας

 

.Ιδρύεται από τον άγγλο ευγενή, αλλά ορθόδοξο από το 1791, Φρειδερίκο – Δημήτριο Γκίλφορδ. Πρώτη σχολή του Πανεπιστημίου ήταν η Θεολογική,

στην οποία προσετέθη το Ιεροσπουδαστήριο (Ιερατική Σχολή) για την εκπαίδευση των κληρικών.

    Οι αντιρρήσεις του Προτεκτοράτου για τη λειτουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως το ήθελε ο Γκίλφορντ, συνοψίζονται στις απόψεις του αρμοστή Ανταμ

«…όλες οι επιδιώξεις του είναι ελληνικές και δεν υπάρχει τίποτε σε ολόκληρο το ίδρυμα, το οποίο να ενισχύει στο ελάχιστο, είτε να βελτιώνει, τις σχέσεις μεταξύ των προστατευομένων και της προστάτιδας δύναμης».

Επίσης εκφράζονται με την Απόφαση της Γερουσίας της 14ης Νοεμβρίου 1827, που εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, η οποία πάγωνε τις δαπάνες για την εκπαίδευση και κάθε νέα πρόταση γι’ αυτήν

.Η παρέμβαση της Προστασίας στα εκπαιδευτικά εντάθηκε με την ίδρυση του Ιεροσπουδαστηρίου: «Σπουδαστήριον δια την Εκκλησιαστικήν Αγωγήν», που δεν επιθυμούσε

ο Γκίλφορντ γιατί εκτός των άλλων, θεωρούσε ότι μείωνε το κύρος της Ακαδημίας.(1); Oμως  ο λαός έβλεπε με δυσπιστία τις προτεσταντικές ενέργειες,

τις οποίες μάλιστα συνδύασε με τη δράση της Θεολογικής Σχολής και του Ιεροσπουδαστηρίου (υπήρχε αποδεδειγμένα φιλοπροτεσταντική τάση επί διευθύνσεως Ν. Βάμβα 1828-1823 (3)

 

Εκείνο που εντόπισε ο Γκίλφορδ ήταν η αμορφωσιά των ιερέων παντού στα Επτάνησα που με τα κηρύγματα  τους θα έπρεπε να μεταδίδουν τα ιερά κείμενα των ευαγγελίων

στους απλούς και απαίδευτους συμπολίτες τους. Έτσι ζήτησε από τον Κων. Ασώπιο ….άλλ' εχω και σου χρείαν, όχι μόνον δια τήν φιλολογίαν, άλλα και δια τήν έξήγησιν

των πατέρων της εκκλησίας, ή δι' άλλο θεολογικό μάθημα. "Εχω ελλειψιν πολλών της Θεολογίας καθηγητών, απορώ δέ που νά τους εϋρω. Καλώς δέ γινώσκεις ότι οι ενταύθα κληρικοί στερούνται ανατροφής.

Άλλ' είμαι βέβαιος, ότι θα έργασθής μετά ζήλου ν' αναπλήρωσης ταύτην τήν ελλειψιν. Άσχολήθητι σέ παρακαλώ, εις μελετάς, αϊτινες δύνανται νά μας βοηθήσωσιν ως προς τα εκκλησιαστικά…...

Κέρκυρα, 28 'Ιανουαρίου 1823 Γυΐλφορδ»(4)

Με την υπ. Αριθ. 89/5.6.1827 πράξεως του Β! Κοινοβουλίου, συστήνεται το Ιεροσπουδαστήριο. Τις 31/5/1828 με την υπ’αριθ.16 πράξη του Γ! Κοινοβουλίου,

συγχωνεύεται  η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας με αυτήν του Ιεροσπουδαστηρίου. Ουσιαστικά το Ιεροσπουδαστήριο αποτελεί παράρτημα του Πανεπιστημίου.

 

Πράξη Κ΄/1843 αναφέρεται ότι πρέπει να καταγράφεται ακριβώς το αποτέλεσμα

των εξαμηνιαίων εξετάσεων των ιεροσπουδαστών, διότι οι «ἱκανότεροι καὶ ἐντελεστέραν παιδείαν ἔχοντες θα διορίζονται Ἐφημέριοι, μὲ ἀνάλογον μισθοδοσίαν,

καὶ Διδάσκαλοι τῶν Δημοσίων Σχολείων». Η διάταξη επαναλαμβάνεται και στο Διάταγμα Ὀργανικὸν που ακολούθησε (άρθρο 7ο):

Οἱ Ἱεροσπουδασταί, τελειώσαντες μετ’ εὐδοκιμήσεως τὴν σπουδὴν των, θέλουσι προτιμᾶσθαι εἰς ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ δημόσια διδασκαλικὰ ἐπαγγέλματα.(5)

Έχουμε λοιπόν ένα ίδρυμα που εκτελούσε το σκοπό του δηλ. της μόρφωσης των κληρικών και την δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης.

To δικαιολογητικό της συστάσεως του 'Ιεροσπουδαστηρίου                      έχει ως έξης:

«ή θερμότατη φροντίς του Κοινοβουλίο εστάθει στούς Ίονικούς Λαούς προκόπτοντας όσον περισσότερον εις την χριστιανικήν ήθικήν,

εις τήν μοναχήν πηγήν τής αληθινής των άνθρώπων ευδαιμονίας, καί κατενοήθη οτι άπητεϊτο πρέπουσα αγωγή όλων όσοι είναι διορισμένοι ν’ άναδέχωνται τήν καθοδήγησιν των ψυχών,

όπως κυβερνήσουν ώς αληθείς ποιμένες το τού Χριστού ποίμνιον ήτο λοιπόν άναγκαϊον νά προβλεφθή ή έλλείψις αύτη καί νά δοθή κάθε ευκολία προς εκείνους, όσοι θελήσουν νά ίερατεύσουν,

όπως προβλεπόμενοι από κάθε άναγκαιούν εις αυτούς καί  προφυλαττόμενοι υποκάτω αύστηράς καί άγρυπνου επιστασίας τής Διοικήσεως διά διδασκάλων άξιων εναντίον

των πειρασμών καί τών θορύβων τού Κόσμου, δύνανται νά αποκτήσουν έκείνας τάς μαθήσεις καί έκείνας τάς άρετάς, όπου ανήκουν εις τον ιερόν, των χαρακτήρα καί νά γυμναστούν

είς εκείνον τον τρόπον τού ζήν όπου πρέπει νά καταστήση τούτους ώφελίμους είς τήν Κοινωνίαν έν γένει·».(5)

 

Λειτούργησε στην ανδρική μονή της Αγίας Αικατερίνης στην

πόλη της Κέρκυρας, με καθηγητές τους Νεόφυτο Βάμβα (1829-1833), Κωνσταντίνο Τυπάλδο (1833-1839) και Φώτιο Κάντα (1840 ή 1841-1965).(6)

Για την αναφορά στη ζωή των σπουδαστών μέσα στη σχολή  στις 15 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε απόφαση της Βουλής σχετικά με την πειθαρχία των σχολείων της 'Ακαδημίας. Ή απόφαση έλεγε:

 «ΕΝΩΜΕΝΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κόρφοι 15 Νοεμβρίου 1824

ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ.

 Πρέπει να προσδιορισθώσιν αί διατάξεις και πειθαρχίαι, όπου κρίνονται αναπόφευκτοι δια τήν τακτικήν της προχώρησι: Δια τοϋτο αποφασίζονται τα ακόλουθα: Αρθρ. 1. "

Εως ότου να άποφασισθή ή παντοτεινή Διάταξις όλων τών κανόνων, όπου είναι εις τοϋτο αναγκαίοι, ό αξιέπαινος άρχων της προρρηθείσης 'Ακαδημίας, και

ό "Εφορος της αυτής, μέ τήν συγκατάθεσιν τοϋ "Αρχοντος, θα έχουν όλην τήν έξουσίαν να έπαγρυπνώσιν επάνω εις τό φέρσιμο τών όσων μαθητών κατεγράφησαν εις τήν αυτήν

Άκαδημίαν και εις τα Σχολεία, όπου εξ αυτής εξαρτώνται, και να κανονίζωσι κάθε πειθαρχίαν έσωτερικήν, ήμποροϋντες εν ταύτω, εάν κανένας από τους είρημένους Μαθητάς

κάμη κανένα σφάλμα, νά τον παιδεύωσι μέ φυλάκωσιν είκοσι ημερών εις τό Παλαιόκαστρον. Αρθρ. 2. Ή παρούσα θα τυπωθή, δημοσιευθή, και σταλθή προς όποιον ανήκει δια τήν έκπλήρωσίν της.

Μαρίνος Βέγιας, Πρόεδρος

 Έπικυρωθεισα Φρειδερίκος "Αδάμ Λόρδ. Μέγας αρμοστής»

Μελετώντας την δημιουργία και την εξέλιξη του Ιεροσπουδαστηρίου της Ιονικής Ακαδημίας,  εκείνα τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:

1) Το μορφωτικό επίπεδο των ιερέων την εποχή εκείνη ήταν σχεδόν μηδενικό με αποτέλεσμα να μην έχουν να δώσουν τίποτε στο διψασμένο κοινό.

2)Εάν δεν υπήρχε η Αγγλική προστασία (μερικός χορηγός) και ο επίμονος άγγλος λόρδος Γκίλφορδ (μεγάλος χορηγός) δεν θα υπήρξε το πανεπιστήμιο στα Ιόνια νησιά.

3) Η περιγραφή του πειθαρχικού διατάγματος του 1844 θυμίζει μεσαιωνική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των ιεροσπουδαστών.

20 χρόνια μετά δηλ. το 1844 η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ δημοσιεύει ΔΙΑΤΑΓΜΑ Οργανικό και Πειθαρχικό

του Ιονίου Ιεροσπουδαστηρίου. Αναλυτικά το διάταγμα αυτό καθορίζει:

 

 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α!

Αριθ.1 Το Ιόνιον Ιεροσπουδαστήριο παρέχει εις τους επιθυμούντες να γίνουν λειτουργοί της Επικρατούσας Εκκλησίας αγωγή, κατοικία, ζωοτροφία, ιατρό και φάρμακα και εις αυτόν υπηρεσία κατάλληλο.

Αρθ 2. Εις τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας ανατίθεται η διεύθυνσή του, όστις θέλει ευαρεστείται να λαμβάνει περί αυτού πάσα φροντίδα, να το επισκέπτεται και να παρευρίσκεται εις τας εξετάσεις των Ιεροσπουδαστών.

Αρθ.3. Έχει ένα Επιστάτη, ένα οδηγό, ένα ιατρό και ανάλογο αριθμό υπηρετών.

Αρθ.4. Υπάρχει σ΄αυτό και μια Βιβλιοθήκη.

Αρθ. 5. Οί Ιεροσπουδαστές δεν θέλουν είσθε πλέον

των 20 θέλουσι συζεί σε Μοναστήρι, πληρώνοντας

μόνον τα προς τροφή, και ιματισμό έξοδα.

   Αρθ. 6. Παρεκτός των Θεολογικών Μαθημάτων θέλουοι σπουδάζει άμισθοι τους διαφόρους κλάδους, τους συμπληρώνοντας την σπουδή της φιλοσοφίας και των γραμμάτων, ως απολύτως αναγκαίους δια την σπουδή της Ιεράς Θεολογίας.

   Αρθ. 7.. Οί Ιεροσπουδαστές, τελειώνοντας μετ’ ευδοκιμήσεως την σπουδή των, θέλουσι προτιμάσθαι εις όλα τα εκκλησιαστικά και δημόσια διδασκαλικά επαγγέλματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β!

Προσόντα προς αποδοχή  στο Ιεροσπουδαστήριο. Αρθ. 8. Διά νά γίνεται τις δεκτός ως μαθητής του Ιεροσπουδαστηρίου οφείλει 1.ον να έχει συμπληρωμένο το 18 έτος της ηλικίας του 2.ov να τελείωσετακτικώς και μετ’ ευδοκιμήσεως όλη την σειράν των Μαθημάτων των Δευτερευόντων σχολείων 3.ον πιστοποιήσεις των αρμοδίων Επιχωρίων και Εκκλησιαστικών Αρχών, υποδεικνύουσας τα χρηστά αυτού ήθη 4·ον να μη έχει φυσικά ελαττώματα, ούτε οργανικός ασθενείας 5.ον να έκβαλε τας φυσικός ευλογίας ή τας ενοφθαλμισμού ή διά δαμαλίδα 6.ον να προμηθεύεται εξ ιδίωντου τον ακόλουθο  ιματισμό και σκευή, κατά το επίτηδες Υπόδειγμα,Aριθ. 9, Ένα Σταυρόν άνωθεν του κρεβατιού.       Εν κρεβάτι με τα αναγκαία εις πάσαν ώρα του έτους.                             4. Σιντόνια.      8. Υποκάμισα.      4» Ζεύγη σώβρακων.      6. Μανδήλια χρωματισμένα,      2. Δαιμομάνδυλα μαύρα.      6. Χειρόμακτρα,      6. Προσόψια.      4. Σκούφους νυκτερινούς.      8. Ζευγάρια σκαλτσούνια μαύρα.      a. Ζευγάρια παπούτσια.      ι. Αργυρούν κοχλάριον.      X. Μαχαιροπίρουνο.      Χ. Αρμάδιον εν ειδή γραφείου, έχον όλα τα χρειώδη, και χρησιμεύον ως βιβλιοθήκη και σκευοθήκη.      Τα αναγκαιότατα εις την σπουδή βιβλία.    Aρθ. 10. Έκαστος Ιεροσπουδαστής οφείλει να καταγράφει εις διπλούν κατάλογο επί παρουσία του Οδηγούόλη την σκευή του, δίδων εις αυτόν αντίγραφο υπογραμμένο υπό του ίδιου, το όποιον πρέπει να φυλάσσεται.Εις τον ειρημένο κατάλογο θέλει προστίθεστε ότι άλλο ό μαθητής πρόσκτηση εις το μετέπειτα.    Αρθ 11. Παρεκτός των βιβλίων της σπουδής του ο Ιεροσπουδαστής δεν ημπόρει να εισάγει εις το Κατάστημα,και να έχει πάν άλλο έγγραφο, ζωγραφιά κτλ., άνευ της συγκαταθέσεως του Επιστάτη    Αρθ.12. Ο έχων όλα τα ειρημένα προσόντα θέλει αναφέρεται προς την Γενική Επιτροπή διά την ειςτο Ιεροσπουδαστήριο είσοδο του. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ!

 

   Αρθ. 13. Η Σειρά των Θεολογικών Μαθημάτων είναι τριετήςΑ'. Έτος Ιερά Ιστορία-εισαγωγή εις την Θεολογία, και Ιερά Ερμηνευτική,Β!. Έτος. Δογματική Θεολογία και Κανονικό Δίκαιον.Γ!. Έτος. Ηθική και Ποιμαντική Θεολογία.    Αρθ. 14. Ο Καθηγητής της Ιεράς Θεολογίας θέλει παραδίδει καθημερινά μαθήματα κατά του εγκρινόμενου υπό της Γενικής Επιτροπής ωραρίου.    Αρθ. 15. Η έναρξης; των μαθημάτων αι διακοπές ως και αι εορτάσιμοι ημέρες θέλουν είσθε αι αύταιμε τας της Ακαδημίας.     Αρθ. 16. Ο τρόπος και ο χρόνος των εξετάσεων είναι ο προβλεπόμενος από το ακαδημαϊκό γυμνάσιο.     Αρθ. 17· Ο Ιεροσπουδαστής που πέρασε όλα τα θεολογικά μαθήματα παίρνει δίπλωμα και εκφωνείται από τον επιστάτη, για την περίπτωση, λόγος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

Περί θρησκευτικών χρεών

   Αριθ.18 Το Ιεροσπουδαστήριο έχει πλησίον του μια Εκκλησία για τους Ιεροσπουδαστές

Αριθ.19  Κυριακές και εορτές πρέπει να πηγαίνουν στην θεία λειτουργία κατά τα έθιμα των Ορθοδόξων.

Αρθ . 20.Στην εκκλησία απαιτείται ευλάβεια, σεμνότητα και ευσχημοσύνη.  .

 Άρθ . 21. Οι ικανότεροι εξ αυτών ορίζονται από τον επιστάτη ψάλτες.

Αρθ . 22. Εκτός ανάγκης , και τότε με  άδεια μπορεί ο ιεροσπουδαστής να απομακρύνεται  από την Εκκλησία , η από τον τόπον της πρωινής και εσπερινής προσευχής .

Αρθ . 23. Το πρωί και το εσπέρας κατά την Ορθοδοξία μπορούν να προσεύχονται σε τόπο κατάλληλο.

 Αρθ . 24. Τρις φορές τον χρόνο οφείλουν να εξομολογούνται εις τον παρά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας διορισθέντα Πνευματικόν , διά να κοινωνήσουν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ́. Περi Πειθαρχίας .

 Άρθ · 25. Οι Ιεροσπουδαστές οφείλουν να δίδουν τα παραδείγματα τις καλοήθειας και τον σεβασμό , και να έχουν πλήρη υπακοή εις τους νόμους που αφορούν το Ιεροσπουδαστήριο και διδασκάλους των .

 Αρθ. 26.Πρέπει να ζουν  μαζί με αγάπη, αδελφική ειρήνη, ειλικρίνεια , κοσμιότητα, ευπείθεια, ευπροσήγοροι και ευλάβεια.

 Αρθ. 27. Να έχουν σιωπή και ησυχία στην εκκλησία, στις παραδόσεις , στην μελέτη και σε όλες τις ασχολίες τους.

Αριθ.28. Εάν θέλουν να ζητήσουν κάτι να προσέχουν ώστε αυτό να γίνεται στον κατάλληλο χρόνο και τόπο.

, Αρθ . 29. Η αλληλογραφία τους επιτρέπεται με τους γονείς τους .Για κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να το γνωρίζει ο Επιστάτης..

Αρθ . 3ο. Δεν δύνανται , άνευ της αδείας του Επιστάτη η Οδηγού , να λαμβάνουν δώρα η χρήματα  και χρήσης αυτών.

Αρθ . 31. Οι ιεροσπουδαστές κατά την παράδοση των μαθημάτων ή στην Βιβλιοθήκη να υπακούουν στα εκεί διατάγματα.

 

Ποινές

Αρθ.32 Επίπληξη.

Στέρηση  εκδηλωτικότητας ή κάποιου φαγητού.

Διώξιμο.

Επιβάλλονται από τον επιστάτη ή οδηγό εκτός του διωξίματος που επιβάλλεται από την Γενική Επιτροπή

Αριθ.33  Ο Διωγμένος δεν είναι άξιος στην ιεροσύνη και δεν λαμβάνει δημόσιο αξίωμα.

 

Περί κανόνων εισόδου –εξόδου

Αριθ. 34 

Δεν επιτρέπεται σε κανένα η είσοδος στον χώρο άνευ αδείας.

Αριθ 35.Οι γονείς, συγγενείς και Επίτροποι επιτρέπεται να επισκέπτονται τους σπουδαστές κατόπιν αδείας.

Αριθ 36. Οι σπουδαστές μπορούν να πηγαίνουν περίπατο συνοδευόμενοι από τον επιστάτη ή οδηγό.

Aριθ.37 Δεν επιτρέπεται σε κανένα να απομακρύνεται από το Ιεροσπουδαστήριο ή να πηγαίνει σε άλλο νησί άνευ αδείας 

Αριθ.38 Στις επίσημες γιορτές μπορεί ο σπουδαστής να πάει στην οικογένεια του κατόπιν αδείας, και υποχρεούται να επιστρέψει την εσπέρα. Δεν θα συγχωρεθεί να γυρνά μόνος του στους δρόμους ούτε χωρίς το επίσημο ένδυμά του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η!

 Περί τροφής και του τρόπου ,συμπεριφοράς στην τραπεζαρία.

Αριθ.39 Το πρωινό περιλαμβάνει ψωμί και καφέ. Την υπόλοιπη ημέρα τα γεύματα θα είναι επαρκή και καλής ποιότητας.

 

Αριθ.40 Ο καθένας  στην τραπεζαρία θα έχει την μόνιμη θέση του και να μη αρχίζει να τρώει πριν ευλογηθεί το τραπέζι και αποδοθεί την ευχαριστία προς τον Θεό.

Αριθ 41 Εάν κατά την ώρα φαγητού χρειαστεί κάτι πρέπει ν α πάρει άδεια. 

 

Αριθ 42.Την ώρα του γεύματος ένας από τους ιεροσπουδαστές θα διαβάζει ένα εκκλησιαστικό βιβλίο.

 

Αριθ.43. Ο σπουδαστής που ανέγνωσε θα τρώει άμα τελειώσουν το φαγητό οι υπόλοιποι.

Αριθ. 44. Θα υπάρχει τυπωμένος κώδικας με τις ώρες ύπνου, εγέρσεως, μελέτης, προγεύματος, γεύματος, δείπνου και διαλλείματος. Όλα θα γίνονται μετά το κτύπημα κώδωνα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ    Θ!

Περί ασθενών

 

Αριθ 45.Ο ασθενής σπουδαστής θα εσωκλείεται σε δωμάτιο και θα τον επισκέπτεται ο Ιατρός του Καταστήματος  

Αριθ.46 Οι υπεύθυνοι να τον επισκέπτονται συχνά, να εκτελούνται οι ιατρικές οδηγίες και ότι απαιτείται για την ανακούφιση και παρηγοριά

Αριθ.47. Να βρίσκεται κοντά του ένας υπηρέτης εάν χρειάζεται την νύκτα.

Αριθ 48. Να τρώει την ενδεδειγμένη τροφή από τον ιατρό.

Αριθ.49. Σε επιδείνωση της κατάστασης του να συγκαλείται συμβούλιο των γιατρών της σχολής.

Αριθ.50. Η είσοδος στο δωμάτιο επιτρέπεται κατόπιν αδείας.

Αιθ.51. Σε περίπτωση οργανικής και μεταδοτικής ασθένειας θα πρέπει να αποφασίζει η Γενική Γραμματεία της Σχολής για να φύγει προς τους δικούς του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.

Περί τακτικών εξόδων και μηνιαίων πληρωμών.

 

Αριθ.52 Κάθε σπουδαστής πρέπει να έχει στην Κέρκυρα ένα εγγυητή για να πληρώνει το μηνιαίο ποσό.

Αριθ.53. Οι μηνιαίες εισφορές πρέπει να προπληρώνονται κάθε δύο μήνες εις το Γενικό ταμείο

Αριθ 54. Αφού αρχίσει η διμηνία και θελήσει σπουδαστής να φύγει για πάντα, δεν δύναται να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων

Αριθ.55. Τυχούσα προσωρινή απουσία, τα μηνιαία πληρώνονται οπωσδήποτε.

Αριθ.56 Ο επιστάτης υποχρεούται κάθε πρώτη του μήνα να υποβάλει απολογισμό των εξόδων.

Αριθ.57 Τα χρήματα τακτικών πληρωμών και εξόδων θα καταβάλλονται ευθύνη του Οδηγού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ!

Περί Επιστάτου και οδηγού.

Αριθ.58  Ο Επιστάτης πρέπει να φροντίζει να τηρούνται οι νόμοι του ιδρύματος.

Αριθ.59 Ο Επιστάτης να έρχεται σε επαφή με τη Γενική επιτροπή για κάθε ανάγκη του ιεροσπουδαστηρίου. Κάθε τρίμηνο θα υποβάλει λεπτομερή έκθεση για τα έσοδα και τη πρόοδο κάθε μαθητού.

Αριθ 60 Ο Επιστάτης θα έχει δικό του δωμάτιο που να φυλάει τα κατάστιχα και άλλα έγραφα και στο οποίο θα βρίσκεται σε αυτό μερικές ώρες της ημέρας.

Αριθ 61. Ο οδηγός θα έχει το ρόλο του επιστάτου σε απουσία του για κάθε επείγουσα απουσία του.

Αριθ.62 Ο οδηγός θα έχει την οικονομία των εξόδων εξαρτώμενος πάντοτε από τον επιστάτη.

Αιθ.63 Θα είναι βοηθός του επιστάτη πάντοτε και ιδιαίτερα στις εξετάσεις των σπουδαστών.

Αριθ.64  Ο οδηγός δεν  πρέπει να απομακρύνεται από τους ιεροσπουδαστές άνευ αδείας. Στο ίδρυμα να επισκέπτεται τους κοιτώνες ,να προσέχει να είναι κλειστές οι πόρτες και να επαγρυπνεί για την καλή τάξη και  να αναφέρει στον επιστάτη

Αριθ.65 Κάθε γραπτό ζήτημα των ιεροσπουδαστών θα δίδεται στον οδηγό και αυτός θα αναφέρεται προς τον επιστάτη και από εκεί προς την Γενική Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ!

Περί υπηρετών

 

Αρθ.66  Οι υπηρέτες διορίζονται από τον επιστάτη και είναι υπό τις διαταγές του καθώς και του οδηγού.

Αριθ 67. Κάθε παράλειψη από αυτούς ο οδηγός οφείλει να ενημερώσει τον επιστάτη, ο οποίος μπορεί να τους απολύσει διορίζοντας άλλους.

Αριθ.68 Οι σπουδαστές δεν συγχωρούνται να δίδουν προσταγή στους υπηρέτες παρά με την άδεια του οδηγού.

Αριθ.69 Να είναι τα ρούχα τους καθαρά και πρέποντα και θα διανυκτερεύουν εντός όλοι ή μερικοί από αυτούς κατ’ εντολή του επιστάτη ή του οδηγού.

 

 

Κέρκυρα, 29 Ιανουαρίου 1844

 

Κατ΄ Επιταγήν της Γενικής Επιτροπής

της Δημόσιας Παιδείας.

 

Α.Λ..ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

Γραμματεύς της Γεν. Επιτροπής.

-----------

1) Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης: Η στοιχειώδης και η μέση εκπαίδευση στα νησιά του Ιονίου 1797-1864

2)Σπύρος Γ. Κάντας Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ1 ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-- Η συμβολή του Ιεροσπουδαστηρίου Κερκύρας

στην επάνδρωση των σχολείων

3)Η εκκλησία της Κέρκυρας στην ιστορία και το παρόν Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού, ομοτ. Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

4)Δημήτριος Καπάδοχος Ο ΓΥΙΛΦΟΡΔ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΑΔΟΧΟΥ Καθηγητή Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης Ο ΓΥΙΛΦΟΡΔ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

5)Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Γερ.Σαλβάνου – Βάσως Σαλβάνου 1949

6) Δημήτριος-Μεταλληνός:   Ιστορική-επισκόπηση-της-Ορθόδοξης-Εκκλησιαστικής-Παιδείας-στα-Ιόνια-Νησιά.

 

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3655075