Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-Prejudices and Superstitions

Ευρετήριο Άρθρου

Φίλοι του Μουσείου μας, από σήμερα εγκαινιάζουμε μια ελπιδοφόρα προσπάθεια. Η Δήμητρα Καρδακάρη, φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, μας έστειλε την εργασία της για τις προλήψεις και της δεισιδαιμονίες του νησιού που συνέλεξε από προσωπικές επαφές και μαρτυρίες που είχε από κατοίκους του Κάτω Γαρούνα. Την ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να είναι σίγουρη και εκείνη και οι συμφοιτητές της, αλλά και κάθε πολίτης που τεκμηριωμένα καταθέτει μια εργασία επί του θέματος αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα , το Μουσείο της Κέρκυρας επώνυμα θα την δημοσιεύει.


Friends of our Museum, we are launching today a promising effort. Dimitra Kardakari, student of History at the Ionian University, sent us a work on the prejudices and superstitions of the island gathered from personal contacts and testimony that was from residents of the Lower Garouna. We are grateful and want to be sure, she and fellow students, but also every citizen submit a documented work on the subject or any other matter, the Corfu Museum will publish mentioned their names.

Μαρτυρίες από το χωριό Κάτω Γαρούνα του Νομού Κερκύρας
Testimonies from Kato Garouna village of Corfu

Από τα βάθη των αιώνων παρατηρούμε ότι ο λαός μας στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει τους διάφορους φόβους του και τα απρόβλεπτα συμβάντα της ζωής του, κατέφευγε με οδηγό την φαντασία του σε ποικίλα και αφελή συμπεράσματα. Αυτές οι ιδεολογίες επικρατούν ακόμη και στις μέρες μας, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά με την πάροδο των χρόνων οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αποτελούν αβάσιμες θεωρίες. Πολλοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους αναβίωσαν με άσβεστη ζωντάνια στα χρόνια των προγόνων μας. Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν η αμάθεια. Η εκπαίδευση δεν έπαιζε σπουδαίο ρόλο στην ζωή των παιδιών και αιτία αυτής της άγνοιας ήταν η φτώχεια. Άλλοι λόγοι ήταν πως αν εφάρμοζαν αυτές τις ιδεολογίες δεν θα δυστυχούσαν πια και θα λυτρωνόταν από το κακό και την γρουσουζιά. Στην εφαρμογή αυτών των προλήψεων στηριζόταν σε κάποια βότανα ή καρπούς που θεωρούνταν ότι είχαν μαγικές ιδιότητες. Παρατηρούμε, ότι οι γυναίκες ήταν πολύ ευκολόπιστες στις προλήψεις αλλά και στις δεισιδαιμονίες καθώς και από το γεγονός ότι διέδιδαν τα νέα για τα θαυματουργά αποτελέσματα ενός βοτάνου και κατά συνέπεια τα μετέδιδαν στους μεταγενέστερους. Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν κάποιες διαφορές από τόπο σε τόπο αλλά και ορισμένες ομοιότητες. Κάνοντας μια ερεύνα στο χωριό Κάτω Γαρούνα που βρίσκεται στην Δυτική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας, σχετικά με τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες του χωριού, κατάφερα να συλλέξω μέσω προφορικών μαρτυριών των κατοίκων του χωριού, πλήθος προλήψεων σχετικά με τον θάνατο, τα κακά πνεύματα, τον γάμο, την παιδική ηλικία και γενικότερα του καθημερινού βίου. Πριν προχωρήσω στην αναφορά αυτών των προλήψεων αναλυτικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατοίκους του χωριού Κάτω Γαρούνα, οι οποίοι συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην συγγραφή αυτής της εργασίας.


From time immemorial we see that our people in trying to interpret the various fears and the vicissitudes of life, resorted to guide the imagination of a diverse and simplistic conclusions. These ideologies exist even today in various parts of Greece, but over the years the people realize that they are unfounded theories. There were many reasons for the revival alive with vitality in the years of our ancestors. An important factor was ignorance. Education play an important role in children's lives and the main cause of that ignorance was the poverty. Other reasons were that if we apply these ideals will not be in misery anymore and redeemed from evil and bad luck. The implementation of such a superstition based on herbs and fruits were considered to have magical forces. We observe that women were too gullible to superstition and the fact that they spread the news about the miraculous effects of a herb was the reason to broadcast downstream. The prejudices and superstitions have been designed in such a way that there are some differences from place to place but also some similarities. Doing a research Kato Garouna located on the northwestern side of Corfu island, on the prejudices and superstitions of the village was able to collect oral testimonies by residents of the village crowd prevention, in death, evil spirits, the marriage, childhood and the general daily life. Before going to mention those superstition detail, I would like to thank the villagers of Kato Garouna who contributed greatly to the writing of this work.

Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες που αφορούν το θάνατο και την κηδεία είναι οι εξής.

The prejudices and superstitions regarding death and funeral are as follows.

image002

(Κηδεία στην πόλη)( a city's funeral)
• Δεν πρέπει να έχει κανείς τα ρούχα έξω στο μπαλκόνι να στεγνώσουν ή τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές, όταν περνά κηδεία γιατί μπορεί να μπουν τα κακά πνεύματα της κηδείας μέσα στο σπίτι.( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ. 89, Μάρτιος 2010).

• • There should be no clothes out to dry on the balcony or there are open the windows and the balcony doors, when passing a funeral due to the fact that home can get the evil spirits of the funeral . (Soupioni Chrysoula, Age. 89 March 2010).


• Στο τέλος της κηδείας όσοι θέλουν πίνουν κρασί πάνω από το μνήμα και πετούν χώμα στο φέρετρο για να ξεχάσουν το νεκρό και να πάρει όλες τις αμαρτίες μαζί του.( Ραρρής Γεράσιμος, ετ. 83, Μάρτιος 2010).


• • At the end of the funeral who wants to drink wine on the grave and throw dirt on the coffin to forget the dead and to take with him all the sins. (,Rarris Gerasimos Age: 83 March 2010).


• Όταν συμβεί σε κάποιον ατύχημα και καθώς αιμορραγεί χυθεί αίμα στα ρούχα του ανθρώπου που θα τον σώσει, δεν πρέπει να δώσει τα ρούχα του στον τραυματισμένο αν πεθάνει διότι μπορεί να πεθάνει ο ίδιος την ίδια χρονιά που πέθανε ο τραυματισμένος.( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ. 89, Απρίλιος 2010).

• • When an accident happens and as someone bleeds the blood spilled on the clothes of the man who would save him should not give his clothes to the injured die because it may die out the same year died the wounded. (Soupionis Evripidis, Age . 89 April 2010).


• Αν κάποιος έχει πάει σε κηδεία, πρέπει να κάνει το σταυρό του πριν εισέλθει στο σπίτι του και να περάσει τα χέρια του πάνω από την φωτιά. Σκοπός και των δυο περιπτώσεων είναι να διώξουν τα κακά πνεύματα της κηδείας.( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ.80, Απρίλιος 2010).

• • If someone has gone to a funeral, should do the cross before entering the house and passed his hands over the fire. The purpose of both cases is to deal with the evil spirits of the funeral. (Pangalos Andronikos et.80, April 2010).

• Όταν κάποιος φτερνιστεί σε κηδεία, κόβουν ένα κομματάκι ύφασμα από τα ρούχα του και το βάζουν στο φέρετρο του νεκρού για να μην πάθει κακό αυτός που φτερνίστηκε.( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ.89, Απρίλιος 2010).

• • When someone sneeze at a funeral, cut a piece of cloth from his clothes and put in the coffin of the dead not to get hurt this one who sneezed. (Soupioni Chrysoula, et.89, April 2010).


• Όταν πεθάνει ένας νέος και υπάρχουν άλλα νεαρά άτομα στην οικογένεια, ρίχνουν μέσα στον τάφο μια κούκλα για να ξεγελαστεί ο χάρος και να μην πάρει άλλα άτομα από την οικογένεια.( Σκολαρίκη Σοφία, ετ.60, Μάρτιος 2010).

• • When one dies young and there are other young people in the house,must throw in the tomb a doll to be fooled by the death and not get others in the family. (Skolariki Sophia et.60, March 2010).

• Αν κάποιος πεθάνει το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή τα ξημερώματα θεωρείται πως ήταν καλός άνθρωπος και η ψυχή του πηγαίνει στο παράδεισο, διότι σαν εκείνες τις ώρες είχε αναστηθεί ο Χριστός.(Καρδακάρη Γεωργία, ετ. 55, Μάρτιος 2010).

• • If someone died Saturday evening or Sunday morning is believed to be a good man and his soul goes to heaven, as those are the hours had risen Christ. (Kardakari Georgia yy. 55, March 2010.)

• Όταν κάποιος πεθάνει από τροχαίο δυστύχημα, στο σημείο όπου σκοτώθηκε χτίζουν ένα εικονοστάσι γιατί θεωρούν πως η ψυχή του νεκρού παραμένει εκεί και προστατεύεται από αυτό, για να μην πάρει την ψυχή του ο πειρασμός.( Πακτίτη Μαρία, ετ. 75, Απρίλιος 2010)

.• • When someone dies in car accident, where it killed they build a shrine as they feel that the soul of the deceased is still there and the shrine protect it, not to take the devil his soul . (Paktiti Mary ET. 75 April 2010)•

• Όταν δεν πεθάνει κάποιος στο σπίτι του θεωρείται γρουσουζιά να τον φέρουν στο σπίτι του νεκρό. Θα πρέπει να πάει κατευθείαν στην εκκλησία ή στο νεκροταφείο.(Ραρρής Γεράσιμος, ετ. 83, Μάρτιος 2010)

.• • When someone does not die at home is considered bad luck to bring it home dead. You should go straight to the church or cemetery. (Rarris Gerasimos Age. 83 March 2010).

• Όταν πεθάνει κάποιος και στο σπίτι του ζει ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι τότε θα πρέπει να παντρευτεί πριν σαραντίσει ο πεθαμένος. Αν παντρευτεί μετά είναι γρουσουζιά. Μόνο όταν περάσουν τρία χρόνια μετά το θάνατο του συγγενικού τους προσώπου θα μπορέσουν να παντρευτούν. (Κουρτέση Ευαγγελία, ετ. 69, Μάρτιος 2010).

• • When someone dying and there are living at home an engaged couple then they should be married before 40 days of the dead. If you are married then bad luck. Only after passing three years after the death of their close relative will be able to marry. (Kourtesis Evangelia, ET. 69 March 2010)

.• Όταν περνά κηδεία δίπλα από ένα σπίτι, η νοικοκυρά πετά ότι νερό έχει στο σπίτι π.χ. από βάζα, κανάτες,κ.λ.π. για να διώξει τα πονηρά πνεύματα.(Κουρτέση Ευαγγελία, ετ. 69, Μάρτιος 2010).

• • When passing funeral by a home, the housewife throws out the existing water at home for example of vases, jars, etc. to expel the evil spirits. (Kourtesis Evangelia, ET. 69 March 2010).

Υπάρχουν επίσης δεισιδαιμονίες για κακά πνεύματα και φαντάσματα.
There are also superstitions of evil spirits and ghosts

• Μια δεισιδαιμονία είναι αυτή του κρυμμένου θησαυρού. Λένε πως κάποιος μπορεί να δει στο όνειρό του τον μώρο.
One superstition is that of the hidden treasure. They say that someone can see the dream of the Moro(evil spirit)

imageaaa

• (Το μουριόνι, ένα άγριο πρόσωπο για να φοβάται ο μώρος να μπεί μέσα)
• ( The mourioni is a wild person fears the moro to come in)

• Ο μώρος ήταν ένα κακό πνεύμα που πείραζε τα άλογα που γύριζαν τις πέτρες στα λουτρουβιά. Αν λοιπόν εμφανιζόταν ο μώρος στο όνειρο κάποιου θα του έδινε οδηγίες για να βρει έναν κρυμμένο θησαυρό, με την προϋπόθεση όμως ότι θα ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Αρχικά, δεν πρέπει να ομολογήσει σε κανέναν αυτά που του συνέβησαν. Όταν θα πήγαινε στο σημείο όπου βρισκόταν ο θησαυρός, θα έπρεπε να μην συνοδεύεται από κάποιον άλλο, ούτε από ζώο. Τέλος, θα έπρεπε να πάει οποιαδήποτε ώρα του πει ο μώρος. Αν δεν τηρούσε αυτούς τους όρους, στην θέση του θησαυρού θα έβρισκε κάρβουνα.( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ.89, Μαρτιος,2010).

• • The moro was an evil spirit in mind of the horses used to turn the stones of the olive-press. So if the moro appeared of someone’s dream would give instructions to find a hidden treasure, but on condition that he follow certain rules. Initially, he must not admit to anyone of what happened. Once he goes to where the treasure was, should not be accompanied by someone else or an animal. Finally, he had to go at any time tell him the moro. If he did not respect these conditions,to the location of the treasure he could find charcoal. (Soupionis Evripidis, et.89, March, 2010).

• Όταν κάποιος αυτοκτονήσει χωρίς εξομολόγηση και Θεία κοινωνία παραμένει στο σπίτι που έμενε όταν ζούσε και γίνεται φάντασμα. Αν κάποιος μετά από χρόνια αποφασίσει να μείνει στο σπίτι αυτό, όπου υπάρχει το φάντασμα, το φάντασμα συνεχώς τον πειράζει και μπορεί να φτάσει και στο σημείο φόνου. Αυτό γίνεται γιατί δεν θέλει το φάντασμα να μείνει κάποιος ξένος στο σπίτι του και τον εξαναγκάζει να φύγει δια της βίας.(Παρίσσης Σπυρίδων, ετ. 75, Απρίλιος 2010).


• • When a suicide without a confession and Holy Communion must be in the house where he lived and becomes a ghost. If someone after years decided to stay in this house, where lives the ghost, the ghost keep the matter and can reach the point of murder. This happens as the ghost does not want to become a stranger in her home and forces to leave by force. (Parissis Spyridon ET. 75 April 2010).

• Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες υπάρχει ένα στοιχειό που λέγεται σκυλάκι, το οποίο εμφανίζεται στη εξώπορτα ενός σπιτιού και η νοικοκυρά θα πρέπει να απλώσει ένα μαντιλάκι ή πανί στο έδαφος για να αφήσει ένα χρυσό κοκαλάκι. Πρέπει όμως η νοικοκυρά να μην το ακούσει διότι βγάζει μια παράξενη κραυγή. Αν το ακούσει μπορεί να πεθάνει στο κοντινό μέλλον ή να πάθει ένα σοβαρό ατύχημα. Το χρυσό κοκαλάκι το φυλάει η νοικοκυρά για γούρι του σπιτιού.( Κουρτέση Ευαγγελία, ετ. 69, Μάρτιος 2010).

• • According to some reports, there is a ghost called the little dog, which appears in the door of a home and the housewife will have to stretch out a handkerchief or a cloth on the ground to leave on it a gold bone. It is simply the housewife not to hear as it brings out a strange cry. If she hearing the cry can die in the near future, or to suffer a serious accident. The gold bone the housewife must to guard as the households charm of the house. (Kourtesis Evangelia, ET. 69 March 2010).


• Πολλοί άνθρωποι στα χωριά λένε πως τα ζώα έχουν την ικανότητα να βλέπουν πνεύματα διότι έχουν ελαφρύ ίσκιο΄΄αλαφροϊσκιωτα΄΄, και αυτή την ικανότητα την έχουν και μερικοί άνθρωποι. Συνήθως οι άνθρωποι δεν βλέπουν πνεύματα και γι’ αυτό έχουν βαρύ ίσκιο. Ως προς αυτό εξηγούν το φαινόμενο κατά το οποίο τα γαϊδούρια δεν περπατούν όταν βρίσκονται στο δρόμο κουβαλώντας φορτίο ή όταν τα σκυλιά γαβγίζουν χωρίς λόγο. Λένε επίσης, πως αν κάποιος πατήσει το δεξί πόδι του ζώου εκείνη την στιγμή που βλέπει κακά πνεύματα τότε θα μπορέσει να δει και αυτός όσα βλέπει το ζώο.(Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ. 89, Μάρτιος 2010).

• • Many people in the villages say that animals have the ability to see spirits because there are lightshade, and this ability has a few people. Usually people do not see spirits and so they have heavy shade. As for what explains the phenomenon in which the donkeys when they are not walking in the street carrying cargo or when the dogs bark for no reason. They also say, that if someone clicks on the right foot of the animal at the time that animal see bad spirits he can be seen what the animal sees. (Soupioni Chrysoula, ET. 89, March 2010)

.• Μερικές φορές όταν κάποιος βλαστημά συμβαίνει κάτι κακό σε κάποιον και λέγεται κακία η ώρα και η στιγμή, διότι εκείνη την στιγμή που βλαστημάμε έχει την ικανότητα ένα κακό πνεύμα να πειράξει κάποιον. Αυτό το φαινόμενο λέγεται «μπόδισμα» ή αλλιώς πείραγμα, όπου αυτός που μποδίζεται νιώθει έναν ξαφνικό πόνο σε ένα σημείο του σώματός του και πρήζεται, μελανιάζει ή πιάνεται( δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα παραλύει). Το μπόδισμα θεραπεύεται μόνο με ευχές ενός παπά(Σκορδίλη Ιωάννα, ετ.55, Μάρτιος 2010).

• • Sometimes when someone blaspheme something bad happens to someone and said the vice time and the moment since that time has the ability an evil spirit to hurt someone. This phenomenon is called "bodisma ' or otherwise spoof , which is impeding feel a sudden pain in one part of the body and swollen, or melanize caught (that means for a time paralyzed). The bodisma cured only by a priest wishes (Skordilis Joanna, et.55, March 2010).


• Παλιότερα, κάθε ψυχοσάββατο οι άνθρωποι μάζευαν καρυοφύλλια και τα έκαναν ματσάκια, κρεμώντας τα πίσω από την πόρτα μαζί με

imagekkk

• ένα λιβανιστήρι γιατί....

• • Previously, all souls’ day people gathered cloves and made the bunches, hanging behind the door with
a censer......

• ευωδιάζοντας τις ψυχές που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Δεν σκούπιζαν, ούτε χτενίζονταν διότι πίστευαν πως όταν έριχναν τα σκουπίδια ή τις τρίχες των μαλλιών τους, έτσι έδιωχναν και τις ψυχές από το σπίτι( Περδίκης Νικόλαος, ετ. 75, Μάρτιος 2010).

• •fragrant the souls who come into the house. Do not wipe or comb because they believed that when throwing garbage or bristles of hair, so kicked and souls from the house (Perdikis Nicholas ET. 75 March 2010).

• Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι του χωριού δεν έβγαιναν έξω το βράδυ, τα δωδεκαήμερα, δηλαδή το χρονικό διάστημα μεταξύ των Χριστουγέννων μέχρι τα Θεοφάνεια, γιατί έβγαιναν οι καλικάντζαροι( Σπίνουλα Θεοδώρα, ετ. 74, Μάρτιος 2010)

.• • In the past people of the village not come out at night, the twelve days, which is the period between Christmas until Epiphany, because it went out gnomes (Spinoula Theodora ET. 74 March 2010).

• Το καλοκαίρι συνήθως, όταν έχει καλό καιρό και περάσει ξαφνικά, μια ανεμοθύελλα λένε ότι περνά η κυρά ή η νεράιδα. Εκείνη την στιγμή λένε πως περνούν πολλά κακά πνεύματα μαζί προκαλώντας αυτό τον δυνατό άνεμο. Πρέπει όμως να κρατηθεί από κάπου αυτός που θα βρίσκεται έξω κατά την διάρκεια που θα του συμβεί αυτό, και να κάνει το σταυρό του. Αν δεν κάνει αυτά, μπορεί να τον πάρει μαζί του. Για αυτό το λόγο ακούμε την χαρακτηριστική φράση στην Κέρκυρα «να σε πάρει ο άνεμος». (Σπίνουλα Θεοδώρα, ετ.74, Μάρτιος 2010)

.• • Summer usually when there is a good time and suddenly gone, a whirlwind says it passes the lady or a fairy. At that time passed a lot of evil spirits with causing this strong wind. But we must keep ourselves somewhere during that will happen, and make the cross. If we do not do this, it may take everybody with them. For this reason we hear the phrase in Corfu 'to get in the wind. (Spinoula Theodora et.74, March 2010).


Προλήψεις σχετικά με το προξενιό, τα προικιά και τον γάμο.
Superstitions about matchmaking, dowry and wedding.

1a


(Εμπρός φύλλο συνοικεσίου του 1863)( Forward card matchmaking, 1863)

1b

(Μέρος της προίκας)(Part of the dowry)

• Τα παλιά χρόνια όταν πήγαινε ο προξενητής στο σπίτι της νύφης, πριν μπει μέσα, έβαζε λάδι στο σύρτη της πόρτας και καθώς τον ανοιγόκλεινε ευχόταν πως όπως γλιστρούσε ο σύρτης της πόρτας, έτσι να έπιανε και ο λόγος του( Καρδακάρη Γεωργία, ετ.55, Μάρτιος 2010).

• • In the old days when going to the bride's house the matchmaker , before entering in, put oil on the latch and the door opens and closes, he wished the sliding latch of the door, so to grasp the reason of (Kardakari Georgia et.55 , March 2010).

• Επίσης παλιότερα, όταν γινόταν οι αρραβώνες ενός ζευγαριού ή γινόταν το «προπόδιασμα», δηλαδή όταν πήγαινε η νύφη για πρώτη φορά στο σπίτι του γαμπρού θα έπρεπε μπαίνοντας στο σπίτι να περάσει πάνω από ένα κόσκινο, έναν κόπανο και μια λαδοφωτιά

.• Also earlier, when there was a couple of engagements or was the "propodiasma, means when the bride went first to the groom's house would by entering the house to pass over a sieve, a maul and a ladofotia(oil-lamp).

image008

• Το κόσκινο συμβόλιζε πως όσες τρύπες είχε, τόσα χρόνια να ζούσε ευτυχισμένη η νύφη με τον γαμπρό. Ο κόπανος(ξύλινο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί στο θερισμό, όταν χτυπούσαν τα ξερά όσπρια), συμβόλιζε πως το πρώτο παιδί που θα έκανε η νύφη να ήταν αγόρι. Η λαδοφωτιά που ήταν ένα δοχείο με λάδι και τρία φυτίλια, συμβόλιζε πως τώρα που έμπαινε η νύφη στο σπίτι του γαμπρού να έφερνε το φως και την χαρά( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ.80, Απρίλιος 2010)

.• • The screen symbolizes the total of holes had so many happy years lives the bride with the groom. The Jerk (wooden tool used by farmers to harvest when banged dried beans), symbolizing that the first child would make the bride was a boy. The ladofotia was a pot with oil, three fuses, symbolized how far that went the bride to the groom's house to bring light and joy (Pangalos Andronikos et.80, April 2010).

• Μια άλλη πρόληψη παρόμοια με την προηγούμενη, αφορά την νύφη που πηγαίνει για πρώτη φορά στο σπίτι του γαμπρού και η πεθερά της δίνει ένα κουταλάκι μέλι, για να λέει γλυκά λόγια. Το μεσημέρι η πεθερά μαγειρεύει ρύζι με χταπόδι. Το ρύζι για να ριζώσει η νύφη στο σπίτι και το χταπόδι για να κάνει πολλά παιδιά(Σκολαρίκη Στυλιανή, ετ. 40, Απρίλιος 2010).

• Another preventing similar to its predecessor,when the bride goes first time at the groom’s home the mother in law gives her a teaspoon of honey, to say sweet words. At noon, the mother-cook rice with octopus. The rice root the bride at home and octopus to make many children (Skolariki Stylianou, ET. 40 April 2010).

• Αντιθέτως, στις μέρες μας, όταν μπαίνει η λογοδοσμένη στο σπίτι του γαμπρού περνάει πάνω από ένα ρούχο του πεθερού που συμβολίζει ότι η νύφη να είναι αγαπημένη με τα πεθερικά της, να στεριώσει ο ερχομός της στο σπίτι και το πρώτο της παιδί να είναι αγόρι. Επίσης η πεθερά βάζει ένα κόκκινο μαντίλι στο λαιμό της νύφης που συμβολίζει πως η κοπέλα δεν είναι ελεύθερη αλλά λογοδοσμένη (Καρδακάρη Σταματίνα, ετ. 43, Απρίλιος 2010).

• • In contrast, nowadays, when enter the bespoken girl home of the groom goes over a father-garment that symbolizes that the bride is a favorite of his in-laws, be constructed by the advent of home and the first child will be a boy . Also, the mother in law puts a red kerchief on the neck of the bride, symbolizing that the girl is not free but bespoken girl.(Kardakari Stamatina, ET. 43 April 2010).

• Την ημέρα που παίρνουν τα προικιά της νύφης στο σπίτι όπου θα ζήσει με τον μελλοντικό της σύζυγο, δεν πρέπει η νύφη να γυρίσει πίσω της γιατί τα παιδιά θα μοιάσουν στο σόι της και όχι στου γαμπρού( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ. 80, Μάρτιος 2010).

• On the day of taking the bride's dowry in the house where she lived with the future husband, the bride must not turn back because the children will look like the bride’s clan and not the groom (Pangalos Androniki, ET. 80 March 2010 ).

• Όταν τα προικιά της νύφης έχουν ήδη ετοιμαστεί και συμβεί ένας ξαφνικός καυγάς ανάμεσα στη νύφη και τη μάνα της και καταραστεί η μάνα την κόρη από θυμό τότε η μάνα της παίρνει ένα ποτήρι νερό και αλάτι και με αυτό ραντίζει τα ρούχα και τα προικιά. Καθώς τα ραντίζει λέει προσευχές και μετανιώνει για αυτό που είπε στην κόρη της λέγοντας « όπως διαλύθηκε το αλάτι στο νερό, έτσι να διαλυθούν τα κακά λόγια που είπα στην κόρη μου» ( Σκολαρίκη Αγαθή, ετ.91, Μάρτιος 2010).

• When the bride's dowry has already been prepared and a sudden altercation occurred between the bride and her mother, and cursed by her mother the daughter of anger since her mother gets a glass of water and salt and sprinkling it the clothes and the dowry. As she saying prayers and sprinkling regrets what she said to her daughter, saying "as the salt dissolved in water, so to dispel the bad words I said to my daughter (Skolariki Good, et.91, March 2010).


image009


• (Γάμος στο χωριό τέλος 19ου αιω.) (Wedding at a village in the end of 19th century).

• Την ημέρα που βγάζουν τα προικιά της νύφης από το σπίτι της, τα βγάζουν από την κεντρική είσοδο του σπιτιού. Το θεωρούν γρουσουζιά να τα περνούν από το παράθυρο ή το μπαλκόνι γιατί μπορεί η νύφη στο μέλλον να φύγει από το σπίτι και να ζήσει αλλού και να μην προλάβει να τα χρησιμοποιήσει ή να έχει γκρίνιες με τα πεθερικά της( Σκορδίλη Σοφία, ετ.76, Μάρτιος 2010).

• • On the day who make the bride's dowry from her home,must to earn the main entrance of the house. Consider it bad luck to pass through the window or balcony, it may in future bride to leave home and live elsewhere and not had time to use or be complaining to the in-laws (Skordilis Sophia et.76, March 2010)

.• Όταν στρώνουν το κρεβάτι του ζευγαριού τρεις μέρες πριν το γάμο, δηλαδή την ίδια μέρα που παίρνουν τα προικιά της νύφης, πρέπει να στρώνουν το κρεβάτι ανύπαντρες κοπέλες που δεν είναι ορφανές. Αν είναι ορφανές ή παντρεμένες οι στενοχώριες που θα έχουν από αυτές τις περιστάσεις θα τις μεταφέρουν στο νεόνυμφο ζευγάρι( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ. 89, Μάρτιος 2010).

• • Where pave the bed of the couple three days before the wedding, that same day to get the dowry of the bride, should pave the bed unmarried girls who are not orphans. If they are orphans or married worries and they have bad circumstances will pass them to the newlywed couple (Soupionis Evripidis, ET. 89 March 2010).

• Επίσης, καθώς στρώνουν το κρεβάτι ρίχνουν μικρά αγοράκια πάνω του για να είναι το πρώτο παιδί της νύφης αγόρι( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ. 89. Μάρτιος 2010).

• Also, as paving the bed throwing up the little boys to be the first bride’s child a boy (Soupionis Evripidis, ET. 89. March 2010).

• Δεν πρέπει να σταυρώνουν οι δρόμοι του γαμπρού και της νύφης καθώς πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί μπορεί να τους κάνουν μάγια( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ.80, Απρίλιος 2010).

• Do not crisscross the streets of the groom and bride as they go to church as can be bewitched (Pangal 2010)los Andronikos et.80, Apri.•

Δεν πρέπει να πέσουν τα στεφάνια από το κεφάλι του γαμπρού και της νύφης γιατί θεωρούν ότι μπορεί να χωρίσει το ζευγάρι στο μέλλον ή να έχει γκρίνια. Θα πρέπει να κρατηθούν στα κεφάλια του ζευγαριού από την στιγμή που θα τα βάλει ο παπάς μέχρι να τα βγάλει ο ίδιος( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ. 80, Απρίλιος 2010

).• • Do not fall wedding wreaths from the heads of groom and bride as they understand that it may split the pair in the future or have a moan. It should be kept in the heads of the couple from the moment that they put them up to the pope lift himself (Pangalos Androniki, ET. 80 April 2010).

image010

• (Στεφάνια εποχής) (An old pair of wedding wreaths)

• Μια παλιά δεισιδαιμονία του γάμου ήταν, πως όταν τελείωναν το χτένισμα της νύφης έπαιρναν το χτένι της και ένα καθρεφτάκι μαζί με τα «αποχτενίδια», δηλαδή τις τρίχες που έμειναν στο χτένι, και τα έβαζαν στην πλάτη της νύφης για να μην την ματιάσουν( Ραρρή Γεωργία, ετ.79, Μάρτιος 2010).

• • An old superstition of marriage was that when they finished combing the bride took a comb and a mirror with the "apochtenidia, ( the hair that remained on the comb), and they put on the back of the bride to prevent the evil eye ( PAPP Georgia et.79, March 2010).

• Άλλη δεισιδαιμονία που ίσχυε στα παλιά χρόνια ήταν, πως η νύφη δεν έπρεπε να μείνει στο χορό, δηλαδή στο φαγοπότι, μετά το βασίλεμα του ηλίου γιατί την κυνηγούσαν τα κακά πνεύματα( Ραρρή Γεωργία, ετ. 79, Μάρτιος 2010).

• • Another superstition that existed in ancient times was that the bride had not to stay in the dance, in the feast, after the kingdoms of the sun due the chasing of the evil spirits (Rarri Georgia yy. 79 March 2010).

• Η νύφη δεν έπρεπε να μαζεύει τα πιάτα από το τραπέζι του γάμου διότι θεωρούσαν πως το πρώτο της παιδί θα ήταν ψευδό( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ. 89, Μάρτιος 2010).

• The bride should not be picking dishes from the table of marriage as they believed that the first child would be false (Soupioni Chrysoula, ET. 89 March 2010).

image011

(Γάμος στο χωριό 12/4/1920)


Προλήψεις και δεισιδαιμονίες που αφορούν γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη, μωρά και μικρά παιδιά.
Beliefs and superstitions related to women in pregnancy, babies and young children.

• Όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, δεν πρέπει να παρακολουθήσει τη δεύτερη θεία λειτουργία της Πεντηκοστής, γιατί θεωρείται πως το παιδί που θα γεννήσει όταν θα κοντεύει να πεθάνει, δεν θα ξεψυχά εύκολα. Το ίδιο θα συμβεί αν μια έγκυος γυναίκα πάει σε κηδεία( Λουκά Σοφία, ετ. 70, Μάιος 2010).

• • When a woman is pregnant, should not attend the second liturgy of Pentecost, it is believed that the child to be birth, when arrives the moment to die will not die out easily. The same would happen if a pregnant woman goes to a funeral (Luke Wisdom, ET. 70 May 2010).

• Επίσης, μια έγκυος γυναίκα δεν πρέπει να σκοτώσει φίδι ή σκορπιό γιατί όπως σπαρταρά και τρέμει όταν ξεψυχά, έτσι θα τρέμει το παιδί όταν γεννηθεί( Καρδακάρη Γεωργία, ετ.55, Απρίλιος2010)

.• • Also, a pregnant woman should not kill a snake or a scorpion because as writhe and tremble when they die out, so it scared the child when born (Kardakari Georgia et.55, Aprilios2010)

.• Τα παλιά χρόνια όταν γεννιόταν ένα μωρό, η μαία έπαιρνε ένα κομματάκι βαμβάκι στο οποίο είχε βάλει αλάτι και το έβαζε στο κεφάλι του μωρού για να είναι έξυπνο όταν μεγαλώσει, δηλαδή να έχει μυαλό( Περδίκη Αικατερίνη, ετ.79, Μάρτιος 2010)

.• • • In the old days when a baby was born, the midwife took a piece of cotton which had put salt and put the baby's head to be smart when he grows up, that have brains (Perdikis Catherine et.79, March 2010)

.• Όταν σαράντιζε ένα μωρό, η μητέρα του έβαζε μέσα στα σπάργανά του διάφορα αντικείμενα τα οποία θα είχαν σχέση με το επάγγελμα που θα ασκούσε στο μέλλον το παιδί(σύμφωνα όμως με την προτίμηση των γονιών του). Δηλαδή αν ήταν αγόρι έβαζαν κατσαβίδι, τανάλια, σφυρί η οτιδήποτε άλλο σχετικό με το επάγγελμα του μάστορα. Αν το μωρό ήταν κορίτσι έβαζαν ψαλίδι, κλωστή, βελόνα και άλλα για να ασχοληθεί με την ραπτική όταν μεγαλώσει( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ.89 Απ'ιλιος 2010

image012

• • When a baby be forty days after, his mother put into the infancy of various objects which were related to the occupation would have in the future the child (but according to the preference of parents). That is, if it was a boy they put a screwdriver, pliers, hammer, or anything else about the job of the craftsman. If the baby was a girl they put scissors, thread, needle and more to deal with sewing when she grows up (Soupioni Chrysoula, ET. 89 April 2010

• Όταν είχε ήδη βαπτισθεί ένα μωρό και κοινωνούσε για πρώτη φορά, η μητέρα του έβγαζε τη βέρα του γάμου της και σταύρωνε το στόμα του μωρού για να λέει χρυσά λόγια όταν μεγαλώσει(Καρδακάρη Ζαφειρούλα, ετ. 50 Απρίλιος 2010).

• When a baby had been baptized and took the holy communion for the first time, his mother utter the wedding ring and crossed the baby's mouth to say gold words when grows (Kardakari Zafeiroula, ET. 50 April 2010)

• Όταν έσβηναν το κερί της βάπτισης μετά από κάθε μετάληψη. Την πρώτη φορά έσβηναν το κερί στην κορυφή της εξώπορτας της εκκλησίας για να είναι ψηλό το παιδί όταν μεγαλώσει. Τη δεύτερη φορά το έσβηναν στο στήθος του παιδιού για να μην έχει «καρδιοκάψονα», δηλαδή να μην έχει καούρα στο στήθος του. Την Τρίτη φορά έδιναν κερί αναμμένο στον επίτροπο της εκκλησίας( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ.89 Απρίλιος 2010)

.• • When the baptism candle went off after each communion. The first time they went off the candle on top of the front door of the church to be high when the child grows. The second time went off to the chest of the child to have not in the future "kardiokapsona", ie have no heartburn in the chest. The third time the candle lit again gave to the Commissioner of the church (Soupionis Evripidis, et.89 April 2010).

• Αν παιδί δεν έχει φορέσει το πρώτο ασπρόρουχο, το «φωτίκι», το οποίο είναι διαβασμένο από τον παπά στην τελετή της βάπτισης, τότε όταν πεθάνει δεν θα δεχτεί την ψυχή του ο Θεός. Αν του έχει δοθεί μόνο το όνομα, τότε ο ανάδοχος του θα πρέπει να του πάρει μια φανέλα ή ένα άσπρο μπλουζάκι διαβασμένο από τον παπά και να το δώσει στον αναδεκτό-ή. Θα πρέπει ο-η αναδεκτός-ή να φοράει το «φωτίκι» για μια μέρα και μετά να ξαναφορεθεί όταν πεθάνει( Ραρρής Γεράσιμος, ετ.83, Απρίλιος 2010).

• • • If a child does not wear linen first, the "Fotiki, which is read by the priest at the ceremony of baptism, then when the person die will not accept the soul of God. If he has been given only a name, then the contractor will be in getting a flannel or a white shirt read by the priest and give it to the godson. Should the godson, wearing the "Fotiki" for a day and then when dies (PAPP Gerasimos et.83, April 2010)

.• Δεν πρέπει να παντρευτούν δυο άτομα που έχουν βαπτισθεί από τον ίδιο ανάδοχο, γιατί θεωρούνται πνευματικά αδέλφια( Πάγκαλη Ευγενία, ετ.80, Απρίλιος 2010)

.• • You should not marry two people who are baptized by the same contractor, why are spiritual brothers (Pangalos Eugenia et.80, April 2010).

• Δεν πρέπει να βαπτιστούν δυο διαφορετικά φύλα παιδιών στο ίδιο νερό, γιατί θεωρείται κακό(Πάγκαλη Ευγενία, ετ.80, Απρίλιος 2010)

.• • There should not be two different sexes baptized children in the same water because it is evil (Pangalos Eugenia et.80, April 2010)

.• Στα παλιά χρόνια, όταν ένα μωρό γεννιόταν και υπήρχε άλλο μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια που ζήλευε το μωρό, τότε η μητέρα του το έβαζε στο φούρνο όπου έψηναν ψωμί. Ο φούρνος ήταν σβηστός άλλα άναβαν μια μικρή φωτιά από χαρτιά και έριχναν καραμέλες για να ξεγελάσουν το παιδί να μπει μέσα στο φούρνο. Έπειτα όταν το παιδί φώναζε από το φόβο, το ρωτούσαν τρεις φορές αν αγαπά το αδελφάκι του. Αν το αρνιόταν, το άφηναν μέσα στο φούρνο και το ξαναρωτούσαν. Αν όμως μετανοούσε το έβγαζαν από το φούρνο. Με αυτή την μέθοδο πίστευαν ότι καταπολεμούσαν τη ζήλια του παιδιού που είχε προς το μωρό( Ραρρής Γεράσιμος, ετ.83, Μάρτιος 2010)

.• • In the old days, when a baby was born, and another older child in the family jealous of the baby, then his mother put it in the oven where they baked bread. The oven was turned off others lit a small fire on paper and threw candy to trick the child to go into the oven. Then when the child was crying from fear, asked three times if loves it. If denied, she left inside the oven and she ask it again. But if they repent taken off of the oven. With this method, countering the thought that the jealousy of a child to have for the baby (PAPP Gerasimos et.83, March 2010).


• Όταν μια μητέρα δει το πρώτο δόντι που έχει σκάσει στα ούλα του μωρού της, σκίζει όποιο ρούχο φοράει το παιδί. Αυτό συμβολίζει πως όπως σκίζεται εύκολα το ρούχο του παιδιού έτσι να βγουν τα πρώτα δόντια του παιδιού χωρίς να έχει πόνους( Πάγκαλη Ευτυχία, ετ.67, Απρίλιος 2010).

• • When a mother see the first tooth has popped to the baby's gums, tears any clothes wearing the child. This symbolizes that as tear easily the children's clothing so to leave the child's first tooth without pain (Pangalos Happiness, et.67, April 2010)

.• Όταν βγουν τα μωρουδιακά δόντια ενός παιδιού, η μητέρα τα ρίχνει στα κεραμίδια λέγοντας τη φράση «Πάρε κουρούνα κόκαλα και δωσ’μου σιδερένια», (η κουρούνα είναι πουλί).( Πάγκαλη Ευτυχία, ετ.67, Απρίλιος 2010).

• • • When goes up the first babies teeth of a child, his mother throw them to the bricks saying the phrase "Take Kourouna bones and give me iron teeth" (The Kourouna is a bird). (Pangalos Happiness, et.67, April 2010)

.• Όταν κάποιος μαζεύει κουβάρι, δεν πρέπει να περάσουν παιδιά από κάτω γιατί δεν ψηλώνουν ( Σκολαρίκης Αντώνιος, ετ. 45, Μάρτιος 2010).

When picking a ball must not pass down the picking ball because children will not be tall (Skolarikis Anthony, ET. 45 March 2010).


Προλήψεις και δεισιδαιμονίες που έχουν οι Κερκυραίοι στις διάφορες γιορτές του χρόνου.
Beliefs and superstitions which have various Corfiots in holiday time.


• Σαράντα μέρες πριν τα Χριστούγεννα οι προληπτικοί μάζευαν τη στάχτη και τα σκουπίδια των σπιτιών τους και τα έριχναν στα χωράφια και στα δέντρα που δεν καρποφορούσαν για να αναπτυχθούν( Καρδακάρης Νικόλαος, ετ. 55, Απρίλιος 2010)

.• • Forty days before Christmas, the preventives gathered the ashes and debris of their houses and threw in the fields and trees not bearing to grow in the future (Kardakaris Nicholas ET. 55 April 2010).

• Στις έντεκα το πρωί του Μ. Σαββάτου όπου γίνεται η πρώτη Ανάσταση, την ίδια στιγμή σφάζουν τα αρνιά και τα κατσίκια. Τη στιγμή που κόβουν το λαιμό του ζώου, μουσκεύουν ένα κομμάτι βαμβάκι ή την ουρά του ζώου με το αίμα που θα χυθεί. Με αυτό το αίμα σημαδεύουν τις εξώπορτες των σπιτιών κάνοντας τρεις σταυρούς. Οι τρεις σταυροί εμποδίζουν τη διέλευση των κακών πνευμάτων στο σπίτι. ( Ραρρής Γεράσιμος, ετ.83, Μάρτιος 2010).

• • • eleven in the morning of Holy Saturday where the first resurrection, at the same time slaughter lambs and kids. Once they cut the throat of the animal, soak a cotton ball or the tail of the animal with the blood will be shed. With this blood, scar the doors of their homes by making three crosses. The three crosses prevent the passage of evil spirits in the house. (PAPP Gerasimos et.83, March 2010)

.• Την Κυριακή της Ανάστασης, την ώρα που λέει το ευαγγέλιο ο παπάς και σημαίνουν οι καμπάνες, οι γεωργοί χτυπούν τσεκουριές τα δέντρα που δεν καρποφορούν και οι νοικοκυρές ρίχνουν κρασί στις γλάστρες όπου δεν ανθίζουν λουλούδια( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ.89, Μάρτιος 2010).

• • On Sunday, the Resurrection, while telling the gospel the priest and do the bells ringing farmers chop trees not bearing fruit and housewives throwing wine in pots where no flowers bloom (Soupioni Chrysoula, et.89, March 2010)

 .• Τα σκουπίδια του Μ. Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα, τα έπαιρναν οι χωρικοί στα χωράφια μαζί με τη δάφνη από την εκκλησία. Με αυτό πίστευαν πως όπως είναι πλούσιο το τραπέζι με τρόφιμα το Πάσχα, έτσι να είναι πλούσια και εύφορα με καρπούς τα χωράφια τους( Κουρτέση Ευαγγελία, ετ.69, Μάρτιος 2010).

• • • The garbage of Holy Saturday and Easter Sunday, the villagers took to the fields along with the bay leaf from the church. This was believed as the table is rich foods at Easter, so be rich and fertile with fruit their land (Kourtesis Evangelia, et.69, March 2010).

• Την Κυριακή του Πάσχα όποιος είχε ζώα και τα άρμεγε, δεν επιτρέπονταν να πιάσει αυγό κόκκινο γιατί πρηζόταν ο μαστός του ζώου( Σκορδίλη Σοφία, ετ.76, Μάρτιος 2010)

.• • • • On Easter Sunday who had livestock and milking his not allowed to catch red egg because it swells the breast of the animal (Skordilis Sophia et.76, March 2010)

.• Την ημέρα της Ανάληψης οι γεωργοί θεωρούν πως δεν πρέπει να κόβουν ξύλα ή χόρτα για τα ζώα τους γιατί σαρακιάζουν(=βγάζουν σκουλήκι). Επίσης οι βοσκοί δεν πήζουν γάλα εκείνη την ημέρα γιατί δεν γίνεται καλό το τυρί( Λουκά Σοφία, ετ.70, Μάιος 2010)

• • On the day of Ascension, farmers believe that they can not cut wood or grass for their animals because sarakiazoun (= earn worm). Also, the shepherds did not thicken milk that day because there is no good cheese (Luke Sophia et.70, May 2010)


..• Κάθε πρώτη του Μάρτη, οι νέες κοπέλες άνοιγαν τις πύλες(=μεγάλα πιθάρια που αποθήκευαν λάδι, κρασί),

• Each March 1, the girls opened the piles (= large jars that store oil, wine)

_

•• που ήταν γεμάτες λάδι και καθρεφτίζονταν για να γίνει το πρόσωπό τους λείο σαν το λάδι και να μην σκάσει από το κρύο( Καρδακάρη Ζαφειρούλα, ετ.50, Απρίλιος 2010).

• as was filled with oil and mirrored to make their faces smooth as oil and not run away from the cold (Kardakari Zafeiroula, et.50, April 2010)

.• Οι προληπτικοί έδιναν πολλή μεγάλη σημασία στον άνθρωπο που θα πρωτόβλεπαν κάθε πρώτη του μήνα. Αν κάποιος είχε τσακωθεί με τον γείτονά του ή πίστευε ότι ήταν γκαντέμης, κάθε πρωτομηνιά άνοιγε το παράθυρο του προς το βουνό και έκανε το σταυρό του λέγοντας «καλημέρα σας βουνά και καλή σας αρχιμηνιά, σαν τα βουνά να είμαι γερός και σαν τους κάμπους δροσερός» (Σπίνουλα Θεοδώρα, ετ. 74, Μάρτιος 2010)

.• • The preventives gave much importance to the man who will meet first every first of the month. If someone had quarrel with his neighbor or thought it was a person with bad luck, any first of the month open the window, looks the mountain and made the cross saying "Good morning, mountains and enjoy your first day of the month, as the mountains I am strong and cool like the plains" (Spinoula Theodora ET. 74 March 2010).


Ο ΚΛΗΔΩΝΑΣ.
The KLIDONAS.

Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και του οποίου η πρώτη γραπτή περιγραφή ανέρχεται στους βυζαντινούς χρόνους.
Ο «Κλήδονας» είναι μια λαϊκή μαντική διαδικασία, από τις πιο τελετουργικές όλων των παραδόσεων του τόπου μας, σύμφωνα με τον οποίο αποκαλύπτεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού τους συζύγου.
Η ίδια η λέξη υπάρχει από την εποχή του Ομήρου, «κλήδων» ονομαζόταν ο προγνωστικός ήχος, και κατ' επέκταση το άκουσμα σιωνισμού ή προφητείας, ο συνδυασμός τυχαίων και ασυνάρτητων λέξεων ή πράξεων κατά τη διάρκεια μαντικής τελετής, στον οποίο αποδιδόταν προφητική σημασία.

Όσον αφορά το νησί της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο χωριό Κάτω Γαρούνα το έθιμο του κλήδωνα πραγματοποιείται τις 24 Ιουνίου, στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιάρη.

This is a custom which has its roots in antiquity and whose first written description is the Byzantine period.
The "Klidonas" is a popular divination process, the more ceremonial of all the traditions of our country, under which unmarried girls reveal the identity of their future spouse.
The word itself is from Homer's time, "Klidonas" called a predictor of sound, and thus listening as sionist or prophecy, the combination of random and incoherent words or acts during the divination ceremony,at which they gave a prophetic significance.

Concerning the island of Corfu in the village in Kato Garouna Klidonas custom made 24 June, in celebration of St. John Lampatiari.

Πιο συγκεκριμένα:

More specifically:

• Όποιος έχει μαζέψει ρίγανη την ημέρα του Αι-Γιάννη την προηγούμενη χρονιά και του έχει περισσέψει για τον επόμενο χρόνο

image014

• την καίει αυτή την ημέρα και χοροπηδά πάνω από την φωτιά λέγοντας τα εξής «Αι-Γιάννη Λαμπατάρη, που ΄χεις του Θεού τη χάρη και της νύφης το καμάρι, δείξε και φανέρωσέ μου ποιόν-ά θα παντρευτώ». (Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ.89, Μάρτιος 2010).

• • Anyone who has picked oregano the day of St. John last year and has left over for next year burns the oregano that day frolicking on the fire, saying as "St. John Lampatiari who've God's grace and the Bride of the pride, show me and showed who i get married. " (Soupionis Evripidis, et.89, March 2010.)


:• Το βράδυ του Αϊ-Γιάννη, τα κορίτσια παίρνουν τρία αμύγδαλα. Τα πρώτο αμύγδαλο το αφήνουν με την φλούδα του, το δεύτερο το καθαρίζουν ολόκληρο και το τρίτο καθαρίζουν το μισό και το άλλο μισό το αφήνουν ακαθάριστο. Αυτά τα τρία αμύγδαλα τα βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους
• Πλένουν επίσης το πρόσωπό τους χωρίς να το σκουπίσουν και μετά πέφτουν για ύπνο. να το σκουπίσουν και μετά πέφτουν για ύπνο. Είναι το λεγόμενο αμίλητο νερό, καθώς από την στιγμή που πλένουν το πρόσωπό τους μέχρι το επόμενο πρωί δεν έπρεπε να μιλήσουν σε κανέναν. Στα όνειρά τους πιστεύουν ότι θα δουν κάποιον να τους σκουπίζει το πρόσωπο το οποίο πιστεύεται ότι θα είναι το μελλοντικό πρόσωπο που θα παντρευτούν. Την επόμενη μέρα όποιο όνομα ακούσουν να φωνάζουν έξω στο δρόμο, το ίδιο όνομα θα έχει αυτός που είδαν το βράδυ στα όνειρά τους. Τέλος, παίρνουν ένα αμύγδαλο τυχαία χωρίς να βλέπουν, κάτω από το μαξιλάρι. Αν τους τύχει το καθαρισμένο αμύγδαλο, το πρόσωπο που θα παντρευτούν θα είναι φτωχό, αν τους τύχει το ακαθάριστο θα είναι πλούσιο και αν τους τύχει το μισοκαθαρισμένο θα είναι οικονομικά ευκατάστατο. Επίσης, το μεσημέρι της ίδιας μέρας οι κοπέλες παίρνουν μια βέρα από παντρεμένη γυναίκα, ένα ποτήρι με νερό και κόβουν μια τρίχα από τα μαλλιά τους. Δένουν την βέρα με την τρίχα από τα μαλλιά και την τοποθετούν τρεις φορές μέσα στο ποτήρι με το νερό λέγοντας «Αι-Γιάννη Λαμπατάρη, που ΄χεις του Θεού τη χάρη και της νύφης το καμάρι, δείξε και φανέρωσέ μου ποιόν θα παντρευτώ». Αφού την τοποθετήσουν τρεις φορές στο ποτήρι με το νερό, σηκώνουν την βέρα μέχρι το στόμιο του ποτηριού και την αφήνουν να χτυπήσει το ποτήρι. Όσες φορές η βέρα χτυπήσει το ποτήρι, σε τόσα χρόνια η κοπέλα υποτίθεται ότι θα παντρευτεί( Καρδακάρη Γεωργία, ετ. 55, Απρίλιος 2010)

.• • The night of St. John, the girls get three almonds. The first kernel to leave the peel, a second clean throughout and the third cleans the half and half to leave gross. These three kernels put them under the pillow. Also wash their face without the sweep and then go to bed. It's called the silent water, by which time wash their face until the next morning it was to talk to anyone. In dreams think somebody sweep them that is the person believed to be the future person will marry. The next day hear any name to shout out to the street, this is the same name that viewed the night in their dreams. Finally, take a random kernel without seeing, under the pillow. If they received the purified almond, the person will marry are poor, if they receive gross will be rich and if they qualify the third are financially wealthy. Also, the same afternoon, the girls get a ring from a married woman, a glass of water and a hair cut of their hair. Fasten the ring with this hair by their hair and place three times in a glass of water saying "St. John Lampatiari who've God's grace and the pride of the bride, show and showed me who to marry. After the post three times in a glass with water, lift the ring until the nozzle of the glass and let it hit the glass. Many times the ring hitting the glass in that number of years the girl was supposed to marry (Kardakari Georgia yy. 55 April 2010).

• Την ημέρα του Αι-Γιάννη στις δώδεκα το μεσημέρι πήγαιναν τρεις ανύπαντρες κοπέλες με ένα κόκκινο μαντίλι η καθεμία και έναν καθρέφτη πάνω από ένα πηγάδι

• • On the day of St. John at noon went three unmarried girls with a red scarf each, and a mirror over a well

image015


• για να κάνουν το «κληδώνι». Το κληδώνι, είναι μία πρόληψη που εφαρμοζόταν για να μάθουν οι κοπέλες ποιόν θα παντρευτούν στο μέλλον. Όταν βρίσκονταν πάνω από το πηγάδι έβαζαν τον καθρέφτη σε μια ορισμένη θέση ώστε να κάνει αντανάκλαση το φως στο νερό. Τότε εκεί έβλεπαν τον άντρα που θα παντρευτούν. Έπρεπε κατά την διάρκεια που γινόταν αυτό να μην μιλήσουν μεταξύ τους οι κοπέλες.( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ.89, Μάρτιος 2010).

• • • to make the "Klidonas. The Klidonas is a prevention applied to learn whom the girls will marry in the future. When they were above the pit they put the mirror in a certain position to make the light reflection in the water. Then there watching the man she would marry. Those had at the time that it was not to talk between. (Soupioni Chrysoula, et.89, March 2010).

Προλήψεις και δεισιδαιμονίες των Κερκυραίων από την καθημερινή τους ζωή.
Beliefs and superstitions of the Corfiots from everyday life.

• Όταν χτίζεται ένα καινούργιο σπίτι, σφάζουν ένα κόκορα για να έχει γερά θεμέλια. Επίσης μέσα στο τσιμέντο ρίχνουν πολλά κέρματα για να είναι πλούσιο το σπίτι( Παρίσσης Σπυρίδων, ετ. 75, Απρίλιος 2010)

.• • When building a new house, slaughter a rooster to have solid foundations. Also in the cement shed many coins to be rich home (Parissis Spyridon ET. 75 April 2010).

• Όταν τελειώσει η σκεπή ενός σπιτιού βάζουν κλαριά ελιάς με κόκκινα μαντίλια για να φέρουν χαρά και ευτυχία σε αυτούς που θα μείνουν στο σπίτι. Επίσης βάζουν στην άκρη της σκεπής «στον καβαλάρη», ένα μπουκαλάκι με λάδι και κρασί που συμβολίζουν ότι πάντα το σπίτι να είναι πλούσιο σε κρασί και λάδι( Σκορδίλη Ιωάννα, ετ. 55, Μάρτιος 2010)

.• • When finished with the roof of a house put olive branches with red scarves to bring joy and happiness to those who stay at home. Also put on the edge of the roof "in the rider”, a small bottle of olive oil and wine to symbolize everything that the house is rich in wine and oil (Skordilis Joanna, ET. 55 March 2010)

.• Όταν έχει χτιστεί το σπίτι βάζουν ένα ματσάκι δεντρολίβανο ή βασιλικό(το οποίο χρησιμοποιούσε ο παπάς για τον αγιασμό του σπιτιού), πίσω από την πόρτα για να μην μπαίνουν τα κακά πνεύματα μέσα στο σπίτι( Σκορδίλη Αγαθή, ετ.91, Μάρτιος 2010).

• • When they have built the house they put a bunch of rosemary or basil (which is used by the priest for the blessing of the house), behind the door to prevent evil spirits entering into the house (Skordilis Good, et.91, March 2010)

.• Όταν κάποιο μέλος της οικογένειας φεύγει για ταξίδι, η οικογένεια του βάζει ένα κόκκινο μαντίλι στο παράθυρο και το αφήνει εκεί ώσπου να λάβουν το πρώτο γράμμα του. Το κόκκινο μαντίλι συμβολίζει την ελπίδα να μην πάθει κακό το οικογενειακό τους πρόσωπο(Σκορδίλη Αγαθή, ετ.91, Μάρτιος 2010).

• • When a family member leaves for trip, the family puts a red scarf in the window and leave it there until they take the first letter. The red scarf symbolizing the hope that not harmed their family person (Skordilis Good, et.91, March 2010)


.• Λένε ότι δεν κάνει να βλέπεις το φεγγάρι όταν έχει πανσέληνο γιατί μπορεί να σου κάνουν μάγια(Καρδακάρη Σταματίνα, ετ.43, Μάρτιος 2010).

• • They say it makes not watching the moon when is the full moon because you can do magic to you (Kardakari Stamatina, et.43, March 2010)

.• Οι Κερκυραίοι πιστεύουν πως όταν σφυρίζει το δεξί αφτί σημαίνει ότι κάτι κακό θα ακούσεις. Αντιθέτως το αριστερό αυτί θεωρούνταν καλός οιωνός( Πακτίκη Μαρία ετ.75, Απρίλιος 2010)

.• • The Corfiots believe that when the right ear whistles means that something bad will listen. By contrast left ear was considered a good omen (Paktiki Maria et.75, April 2010).

• Δεν επιτρέπεται να φυτέψει κάποιος κηπευτικά κατά την διάρκεια της δύσης του ηλίου διότι δεν θα αναπτυχθούν(Περδίκης Νικόλαος, ετ.75, Μάρτιος 2010).

• • Not permitted to plant a garden during the sunset as would not be developed (Perdikis Nicholas et.75, March 2010).

• Όταν ένας δίνει σε κάποιον σαπούνι στο χέρι, σημαίνει ότι θα μαλώσει μαζί του( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ. 89, Μάρτιος 2010)

.• • • When someone gives a hand soap, will be scold with him (Soupionis Evripides, yy. 89 March 2010).

• Όταν υπάρχει ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης και η νοικοκυρά θέλει να τον διώξει βάζει πίσω από την πόρτα λίγο αλάτι και μια σκούπα και με αυτό τον τρόπο ο επισκέπτης θα φύγει(Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ.80, Μάρτιος 2010).

• • When there is an unwelcome guest and the housewife wants to put him away put behind the door a little salt and a broom and thus the visitor will leave (Pangalos Andronikos et.80, March 2010).

Εδώ η περιπλάνηση μας στον παλιό κόσμο των αντιλήψεων που έχουν οι Κερκυραίοι ως προς τα ανεξήγητα φαινόμενα τις ζωής έφτασε στο τέλος της. Όλοι ξέρουμε ότι αυτά αποτελούν ένα μειονέκτημα του πολιτισμού μας, αλλά πρέπει όμως να τα αποδεχόμαστε χωρίς βέβαια να τα εφαρμόζουμε διότι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της λαϊκής μας παράδοσης.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατοίκους του Κάτω Γαρούνα, οι οποίοι με τις μαρτυρίες τους με βοήθησαν να συγγράψω την εργασία αυτή

Here, wandering in the old world of perception, existing in Corfu, to the unexplained phenomena of life came to an end. We all know that this is a shortcoming of our culture, but we have to accept, but certainly not to apply because they are a big part of our folk tradition.
To conclude I would like to thank the residents of Kato Garouna, who in their testimonies helped me to write this work.

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
2740645