Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-Prejudices and Superstitions - Σελ.2

Ευρετήριο Άρθρου

• Όταν πεθάνει ένας νέος και υπάρχουν άλλα νεαρά άτομα στην οικογένεια, ρίχνουν μέσα στον τάφο μια κούκλα για να ξεγελαστεί ο χάρος και να μην πάρει άλλα άτομα από την οικογένεια.( Σκολαρίκη Σοφία, ετ.60, Μάρτιος 2010).

• • When one dies young and there are other young people in the house,must throw in the tomb a doll to be fooled by the death and not get others in the family. (Skolariki Sophia et.60, March 2010).

• Αν κάποιος πεθάνει το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή τα ξημερώματα θεωρείται πως ήταν καλός άνθρωπος και η ψυχή του πηγαίνει στο παράδεισο, διότι σαν εκείνες τις ώρες είχε αναστηθεί ο Χριστός.(Καρδακάρη Γεωργία, ετ. 55, Μάρτιος 2010).

• • If someone died Saturday evening or Sunday morning is believed to be a good man and his soul goes to heaven, as those are the hours had risen Christ. (Kardakari Georgia yy. 55, March 2010.)

• Όταν κάποιος πεθάνει από τροχαίο δυστύχημα, στο σημείο όπου σκοτώθηκε χτίζουν ένα εικονοστάσι γιατί θεωρούν πως η ψυχή του νεκρού παραμένει εκεί και προστατεύεται από αυτό, για να μην πάρει την ψυχή του ο πειρασμός.( Πακτίτη Μαρία, ετ. 75, Απρίλιος 2010)

.• • When someone dies in car accident, where it killed they build a shrine as they feel that the soul of the deceased is still there and the shrine protect it, not to take the devil his soul . (Paktiti Mary ET. 75 April 2010)•

• Όταν δεν πεθάνει κάποιος στο σπίτι του θεωρείται γρουσουζιά να τον φέρουν στο σπίτι του νεκρό. Θα πρέπει να πάει κατευθείαν στην εκκλησία ή στο νεκροταφείο.(Ραρρής Γεράσιμος, ετ. 83, Μάρτιος 2010)

.• • When someone does not die at home is considered bad luck to bring it home dead. You should go straight to the church or cemetery. (Rarris Gerasimos Age. 83 March 2010).

• Όταν πεθάνει κάποιος και στο σπίτι του ζει ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι τότε θα πρέπει να παντρευτεί πριν σαραντίσει ο πεθαμένος. Αν παντρευτεί μετά είναι γρουσουζιά. Μόνο όταν περάσουν τρία χρόνια μετά το θάνατο του συγγενικού τους προσώπου θα μπορέσουν να παντρευτούν. (Κουρτέση Ευαγγελία, ετ. 69, Μάρτιος 2010).

• • When someone dying and there are living at home an engaged couple then they should be married before 40 days of the dead. If you are married then bad luck. Only after passing three years after the death of their close relative will be able to marry. (Kourtesis Evangelia, ET. 69 March 2010)

.• Όταν περνά κηδεία δίπλα από ένα σπίτι, η νοικοκυρά πετά ότι νερό έχει στο σπίτι π.χ. από βάζα, κανάτες,κ.λ.π. για να διώξει τα πονηρά πνεύματα.(Κουρτέση Ευαγγελία, ετ. 69, Μάρτιος 2010).

• • When passing funeral by a home, the housewife throws out the existing water at home for example of vases, jars, etc. to expel the evil spirits. (Kourtesis Evangelia, ET. 69 March 2010).

Υπάρχουν επίσης δεισιδαιμονίες για κακά πνεύματα και φαντάσματα.
There are also superstitions of evil spirits and ghosts

• Μια δεισιδαιμονία είναι αυτή του κρυμμένου θησαυρού. Λένε πως κάποιος μπορεί να δει στο όνειρό του τον μώρο.
One superstition is that of the hidden treasure. They say that someone can see the dream of the Moro(evil spirit)

imageaaa

• (Το μουριόνι, ένα άγριο πρόσωπο για να φοβάται ο μώρος να μπεί μέσα)
• ( The mourioni is a wild person fears the moro to come in)

• Ο μώρος ήταν ένα κακό πνεύμα που πείραζε τα άλογα που γύριζαν τις πέτρες στα λουτρουβιά. Αν λοιπόν εμφανιζόταν ο μώρος στο όνειρο κάποιου θα του έδινε οδηγίες για να βρει έναν κρυμμένο θησαυρό, με την προϋπόθεση όμως ότι θα ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Αρχικά, δεν πρέπει να ομολογήσει σε κανέναν αυτά που του συνέβησαν. Όταν θα πήγαινε στο σημείο όπου βρισκόταν ο θησαυρός, θα έπρεπε να μην συνοδεύεται από κάποιον άλλο, ούτε από ζώο. Τέλος, θα έπρεπε να πάει οποιαδήποτε ώρα του πει ο μώρος. Αν δεν τηρούσε αυτούς τους όρους, στην θέση του θησαυρού θα έβρισκε κάρβουνα.( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ.89, Μαρτιος,2010).

• • The moro was an evil spirit in mind of the horses used to turn the stones of the olive-press. So if the moro appeared of someone’s dream would give instructions to find a hidden treasure, but on condition that he follow certain rules. Initially, he must not admit to anyone of what happened. Once he goes to where the treasure was, should not be accompanied by someone else or an animal. Finally, he had to go at any time tell him the moro. If he did not respect these conditions,to the location of the treasure he could find charcoal. (Soupionis Evripidis, et.89, March, 2010).

• Όταν κάποιος αυτοκτονήσει χωρίς εξομολόγηση και Θεία κοινωνία παραμένει στο σπίτι που έμενε όταν ζούσε και γίνεται φάντασμα. Αν κάποιος μετά από χρόνια αποφασίσει να μείνει στο σπίτι αυτό, όπου υπάρχει το φάντασμα, το φάντασμα συνεχώς τον πειράζει και μπορεί να φτάσει και στο σημείο φόνου. Αυτό γίνεται γιατί δεν θέλει το φάντασμα να μείνει κάποιος ξένος στο σπίτι του και τον εξαναγκάζει να φύγει δια της βίας.(Παρίσσης Σπυρίδων, ετ. 75, Απρίλιος 2010).


• • When a suicide without a confession and Holy Communion must be in the house where he lived and becomes a ghost. If someone after years decided to stay in this house, where lives the ghost, the ghost keep the matter and can reach the point of murder. This happens as the ghost does not want to become a stranger in her home and forces to leave by force. (Parissis Spyridon ET. 75 April 2010).

• Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες υπάρχει ένα στοιχειό που λέγεται σκυλάκι, το οποίο εμφανίζεται στη εξώπορτα ενός σπιτιού και η νοικοκυρά θα πρέπει να απλώσει ένα μαντιλάκι ή πανί στο έδαφος για να αφήσει ένα χρυσό κοκαλάκι. Πρέπει όμως η νοικοκυρά να μην το ακούσει διότι βγάζει μια παράξενη κραυγή. Αν το ακούσει μπορεί να πεθάνει στο κοντινό μέλλον ή να πάθει ένα σοβαρό ατύχημα. Το χρυσό κοκαλάκι το φυλάει η νοικοκυρά για γούρι του σπιτιού.( Κουρτέση Ευαγγελία, ετ. 69, Μάρτιος 2010).

• • According to some reports, there is a ghost called the little dog, which appears in the door of a home and the housewife will have to stretch out a handkerchief or a cloth on the ground to leave on it a gold bone. It is simply the housewife not to hear as it brings out a strange cry. If she hearing the cry can die in the near future, or to suffer a serious accident. The gold bone the housewife must to guard as the households charm of the house. (Kourtesis Evangelia, ET. 69 March 2010).

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3148403