Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-Prejudices and Superstitions - Σελ.4

Ευρετήριο Άρθρου

Προλήψεις σχετικά με το προξενιό, τα προικιά και τον γάμο.
Superstitions about matchmaking, dowry and wedding.

1a


(Εμπρός φύλλο συνοικεσίου του 1863)( Forward card matchmaking, 1863)

1b

(Μέρος της προίκας)(Part of the dowry)

• Τα παλιά χρόνια όταν πήγαινε ο προξενητής στο σπίτι της νύφης, πριν μπει μέσα, έβαζε λάδι στο σύρτη της πόρτας και καθώς τον ανοιγόκλεινε ευχόταν πως όπως γλιστρούσε ο σύρτης της πόρτας, έτσι να έπιανε και ο λόγος του( Καρδακάρη Γεωργία, ετ.55, Μάρτιος 2010).

• • In the old days when going to the bride's house the matchmaker , before entering in, put oil on the latch and the door opens and closes, he wished the sliding latch of the door, so to grasp the reason of (Kardakari Georgia et.55 , March 2010).

• Επίσης παλιότερα, όταν γινόταν οι αρραβώνες ενός ζευγαριού ή γινόταν το «προπόδιασμα», δηλαδή όταν πήγαινε η νύφη για πρώτη φορά στο σπίτι του γαμπρού θα έπρεπε μπαίνοντας στο σπίτι να περάσει πάνω από ένα κόσκινο, έναν κόπανο και μια λαδοφωτιά

.• Also earlier, when there was a couple of engagements or was the "propodiasma, means when the bride went first to the groom's house would by entering the house to pass over a sieve, a maul and a ladofotia(oil-lamp).

image008

• Το κόσκινο συμβόλιζε πως όσες τρύπες είχε, τόσα χρόνια να ζούσε ευτυχισμένη η νύφη με τον γαμπρό. Ο κόπανος(ξύλινο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί στο θερισμό, όταν χτυπούσαν τα ξερά όσπρια), συμβόλιζε πως το πρώτο παιδί που θα έκανε η νύφη να ήταν αγόρι. Η λαδοφωτιά που ήταν ένα δοχείο με λάδι και τρία φυτίλια, συμβόλιζε πως τώρα που έμπαινε η νύφη στο σπίτι του γαμπρού να έφερνε το φως και την χαρά( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ.80, Απρίλιος 2010)

.• • The screen symbolizes the total of holes had so many happy years lives the bride with the groom. The Jerk (wooden tool used by farmers to harvest when banged dried beans), symbolizing that the first child would make the bride was a boy. The ladofotia was a pot with oil, three fuses, symbolized how far that went the bride to the groom's house to bring light and joy (Pangalos Andronikos et.80, April 2010).

• Μια άλλη πρόληψη παρόμοια με την προηγούμενη, αφορά την νύφη που πηγαίνει για πρώτη φορά στο σπίτι του γαμπρού και η πεθερά της δίνει ένα κουταλάκι μέλι, για να λέει γλυκά λόγια. Το μεσημέρι η πεθερά μαγειρεύει ρύζι με χταπόδι. Το ρύζι για να ριζώσει η νύφη στο σπίτι και το χταπόδι για να κάνει πολλά παιδιά(Σκολαρίκη Στυλιανή, ετ. 40, Απρίλιος 2010).

• Another preventing similar to its predecessor,when the bride goes first time at the groom’s home the mother in law gives her a teaspoon of honey, to say sweet words. At noon, the mother-cook rice with octopus. The rice root the bride at home and octopus to make many children (Skolariki Stylianou, ET. 40 April 2010).

• Αντιθέτως, στις μέρες μας, όταν μπαίνει η λογοδοσμένη στο σπίτι του γαμπρού περνάει πάνω από ένα ρούχο του πεθερού που συμβολίζει ότι η νύφη να είναι αγαπημένη με τα πεθερικά της, να στεριώσει ο ερχομός της στο σπίτι και το πρώτο της παιδί να είναι αγόρι. Επίσης η πεθερά βάζει ένα κόκκινο μαντίλι στο λαιμό της νύφης που συμβολίζει πως η κοπέλα δεν είναι ελεύθερη αλλά λογοδοσμένη (Καρδακάρη Σταματίνα, ετ. 43, Απρίλιος 2010).

• • In contrast, nowadays, when enter the bespoken girl home of the groom goes over a father-garment that symbolizes that the bride is a favorite of his in-laws, be constructed by the advent of home and the first child will be a boy . Also, the mother in law puts a red kerchief on the neck of the bride, symbolizing that the girl is not free but bespoken girl.(Kardakari Stamatina, ET. 43 April 2010).

• Την ημέρα που παίρνουν τα προικιά της νύφης στο σπίτι όπου θα ζήσει με τον μελλοντικό της σύζυγο, δεν πρέπει η νύφη να γυρίσει πίσω της γιατί τα παιδιά θα μοιάσουν στο σόι της και όχι στου γαμπρού( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ. 80, Μάρτιος 2010).

• On the day of taking the bride's dowry in the house where she lived with the future husband, the bride must not turn back because the children will look like the bride’s clan and not the groom (Pangalos Androniki, ET. 80 March 2010 ).

• Όταν τα προικιά της νύφης έχουν ήδη ετοιμαστεί και συμβεί ένας ξαφνικός καυγάς ανάμεσα στη νύφη και τη μάνα της και καταραστεί η μάνα την κόρη από θυμό τότε η μάνα της παίρνει ένα ποτήρι νερό και αλάτι και με αυτό ραντίζει τα ρούχα και τα προικιά. Καθώς τα ραντίζει λέει προσευχές και μετανιώνει για αυτό που είπε στην κόρη της λέγοντας « όπως διαλύθηκε το αλάτι στο νερό, έτσι να διαλυθούν τα κακά λόγια που είπα στην κόρη μου» ( Σκολαρίκη Αγαθή, ετ.91, Μάρτιος 2010).

• When the bride's dowry has already been prepared and a sudden altercation occurred between the bride and her mother, and cursed by her mother the daughter of anger since her mother gets a glass of water and salt and sprinkling it the clothes and the dowry. As she saying prayers and sprinkling regrets what she said to her daughter, saying "as the salt dissolved in water, so to dispel the bad words I said to my daughter (Skolariki Good, et.91, March 2010).

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
2740625