Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

Η ίδρυση του Δραματικού Συλλόγου και ο Γερ.Ασπιώτης

Η Κερκυραϊκή κοινωνία παρακολουθώντας τις παραστάσεις στο Θέατρο του San Giacomo και καθότι αυτές δίνονταν στην Ιταλική γλώσσα,  αισθάνθηκε την ανάγκη  να παρακολουθήσει παραστάσεις στην μητρική της γλώσσα δηλ. την Ελληνική. Έτσι λοιπόν έγιναν προσπάθειες δημιουργίας Δραματικών Συλλόγων όπου να διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα μέσα από θεατρικά Ελληνικά έργα. Το 1869 ιδρύεται στην Κέρκυρα από μια ομάδα νέων ατόμων η «Φιλοδραματική Εταιρεία Φοίνιξ» η οποία έδωσε τις πρώτες παραστάσεις της στις 5 Σεπτέμβρη 1871 με τον «Αθανάσιο Διάκο» και την «Τίγρη της Βεγγάλης». [i]

Το 1872 έχουμε την εμφάνιση  της Φιλοδραματικής Εταιρίας «Ο Καποδίστριας»

Την 1/7/1872 η Φιλοδραμματική Εταιρία « Ο Καποδίστριας» γνωστοποιεί στον Γερ. Ασπιώτη ότι στην συνεδρίαση της 29/6/1872 εκλέχτηκε μέλος. Πρόεδρος Δάνδολος

Στις 18/9/1872 γνωστοποιείται στον Ασπιώτη ότι εκλέγεται πρόεδρος της Φιλοδραματικής Εταιρίας «Ο Καποδίστριας»

Την θέση αυτή, όπως φαίνεται από την πιο κάτω επιστολή με ημερομηνία 19/9/1872, ο Ασπιώτης δεν την δέχτηκε.

Με την πιο κάτω επιστολή φαίνεται ότι  δεν έγινε δεκτή  η παραίτηση .   Τις 5/3/1873 υπάρχει γνωστοποίηση της Φιλοδραματικής εταιρίας προς τον Γερ.Ασπιώτη για την εκλογή του Προέδρου της Εταιρίας.

Επανεκλέγεται πρόεδρος την 31/10/1873.

 Τα οικονομικά της Εταιρίας, όπως φαίνεται, δεν πήγαιναν και τόσο καλά και έτσι αναγκάζεται ο πρόεδρος Ασπιώτης να δανείσει άτοκα  100 ενετικά τάλιρα  στην  εταιρία.

Το δάνειο αυτό η εταιρία θα επέστρεφε  σε 8 ίσας μηνιαίες δόσεις.

Παράλληλα με την Φιλοδραματική Εταιρία «Ο Καποδίστρας» δραστηριοποιούνταν στην Κέρκυρα και ο «Δραματικός Σύλλογος». Ο Γερ. Ασπώτης προσπάθησε και πέτυχε την ένωση των δύο συλλόγων σε έναν με την επωνυμία «Δραματικός Σύλλογος» Στην τελευταία συνεδρίαση του συλλόγου « Ο Καποδίστριας» ως απερχόμενος πρόεδρος, εκφώνησε τον πιο κάτω λόγο.

«Προσφιλέστατοι συνάδελφοι μου!

Το σώμα των συνεταίρων του Δραματικού Συλλόγου  «Ο Καποδίστριας» διόρισαν απόλυτον πληρεξουσίαν  επιτροπήν δια την πραγματοποίησιν της ενώσεως των εν Κερκύρα δύο Φιλοδραματικών Εταιριών εις ένα και μόνον Δραματικόν Σύλλογον  εξετέλεστο την ευχήν και την επιθυμίαν ου μόνον των απαρτιζόντων αυτάς μελών αλλά και την γενικήν επιθυμίαν της κοινωνίας.

Από της νεαρής μου ηλικίας αγάπησα πάντοτε την δραματικήν και το κύριον μέλημά μου ήτο η δια παραστάσεων επί σκηνής μόνη τέρψις μου, προχωρήσας την ηλικίαν ηυτύχησα και έλαβον την τιμήν να διορισθώ επανειλημμένως εις το διάστημα τριών ετών, πρόεδρος της φιλοδραματικής ταύτης Εταιρίας. Κατά την διάρκειαν ταύτην κατέβαλον όσον ηδυνάμην κόπους και προσπαθείας δια την πρόοδον αυτής και ουδείς, ελπίζω, δύναται να αρνηθή ότι  η θέσις αυτής εβελτιώθει πολύ κατά την πραγματικήν και την ηθικήν αυτής έποψιν.

Βεβαιωθήτε, κύριοι, ότι σκοπός μου ήτο να φθάσω εις το σημείον εκείνο της προόδου, όπερ πάντες επιποθούμεν αλλά λόγοι, ανεξαρτήτου της θελήσεως μου, τους οποίους κατ’ αυτήν την στιγμήν κρίνω καλόν, με απεθάρυναν να προβώ εις την πραγματοποίησιν του ωφελίμου τούτου σκοπού. Έχω μολαταύτα την ικανοποίησιν ότι, τη συνδρομή και τον κατά καιρούς λοπών μελών της επιτροπής προήγαγον την εταιρίαν εις τον βαθμόν εκείνον, ώστε να επέλθη η ορθή ιδέα της πραγματικής προόδου αυτής δια της συνενώσεως των δύο εταιριών εις μίαν, ένωσιν, ην θεωρώ σωτηρίαν δι’ αμφοτέρας.

Εύχομαι από καρδίας  να πραγματοποιηθή δια της ενώσεως ο μη εκτελεσθείς σκοπός μου, δια την πραγματοποίησιν του οποίου δεν επαρκούσαν μόνον οι ασθενείς μου δυνάμεις. Εύχομαι από καρδίας να ιδρυθεί σύλλογος τοιούτος να περιποιή τιμήν, εις τους λαμβόντας την πρωτοβουλίαν, εις ημάς, την νεολαίαν, εις την ιδιαιτέραν ημών πατρίδα και εις άπαν το Ελληνικόν Έθνος.

Εύχομαι από καρδίας σύμπνοιαν, αγάπην και ομόνοιαν εις πάσαν περαιτέρω ημών ενέργειαν προς επιτυχίαν του ποθουμένου σκοπού, διότι άνευ τούτων ουδέν κατορθούται.

Επειδή δε μετά την εκδοθείσαν απόφασιν είναι αύτη η τελευταία φορά, καθ’ ην συνέρχεται το σώμα των Συναιτέρων του Δραματικού τούτου Συλλόγου εις συνεδρίασην και επομένως η τελευταία φορά καθ’ ην παρίσταμαι ενώπιον υμών, ως πρόεδρος, αυτού και επειδή εις το εξής  ένεκα πολλών ασχολιών μου και των ιδιαιτέρων μου συμφερόντων δεν δύναμαι να δεχθώ ουδέ μίαν διοικητικήν θέσιν, κρίνω ιερόν καθήκον να εκφράσω προς υμάς, από καρδίας την άκραν ευγνωμοσύνην δια την αγάπην και την αφοσίωσιν των οποίων έλαβον τρανά στίγματα εις πολλάς περιπτώσεις, δια τας συνεχείς περιποιήσεις τας οποίας μοι επιδαψιλεύσατε και δια τας τιμάς τας οποίας επανειλημένως μοι περιεβάλατε και σας διαβεβαιώ δε υμάς ότι θέλω έχε εγκεχαραγμένας πάντοτε εν τη καρδία μου τα υπέρ εμού εκφρασθέντα αισθήματα κατά την εποχήν της εν τω Καποδιστρίω προεδρείας μου ως επίσης ότι ουδεμίαν προς ουδένα τρέφω δυσαρέσκειαν δι’ οιανδήποτε πικρίαν υπέστην τυχόν.

Και εάν κατά την διάρκειαν ταύτην, βήματα τινά της πορείας μου έλαβον τη σκληράν τύχην να παρεξηγηθώσι τυχόν και να προξενήσουν ίσως δυσαρεσκείας εις τινας, εκφράζω την λύπην μου επί τούτω και διαδηλώ ότι ταύτα συνέβησαν ανεξαρτήτως πάσης εμού θελήσεως διότι μόνον και κύριον μέλημα μου υπήρξε πάντοτε η μετ’ ευσυνειδησίας εκτέλεσις των εμού καθηκόντων και η μετ’ ενδιαφέροντος υποστήριξης των συμφερόντων του Συλλόγου και η επιδίωξις της πραγματοποιήσεως του ιερού αυτού σκοπού.

Αποχαιρετώ ήδη υμάς κ.κ. από της έδρας ταύτης αναφονώ προς δόξαν και τιμήν των και Συναιτέρους αμφοτέρων των δραματικών εταιριών, οίτινες δια της ενώσεως αυτών απέδειξαν ότι εννοούσι καλώς και συναισθάνονται το μεγαλείον του σκοπού προς επίτευξιν  του οποίου αύται ανδρώθεισαν και ότι εμφορούνται εξ αισθημάτων ευγενών, υψηλών και ιερών.

Ζήτω η ‘Ενωσις των δύο Εταιριών

Ζήτω ο νέος Δραματικός Σύλλογος»

Αυτή είναι η ίδρυση του «Δραματικού Συλλόγου» που η διάρκεια ζωής του τερματίστηκε τον 2ον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Σύλλογος αυτός έδωσε πολλές παραστάσεις στο κατάστημά του, που ήταν στο θέατρο «Φοίνιξ» και το οποίο κατασκευάστηκε από τον Σύλλογο αυτόν για να εξυπηρετήσει τις δραστηριότητες του. Η συμβολή του Γερ.Ασπιώτη για την απόκτηση από τον Σύλλογο, θεάτρου, ήταν πολύ μεγάλη.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

[i] «Ο Δραματικός Σύλλογος της Κέρκυρας και ο Φοίνικας» άρθρο του Γεωργίου Ζούμπου http://community.fortunecity.ws/lavendar/kane/51/history/historysep.html

 

 

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3685694