Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

Ευρετήριο Άρθρου

Μαρτυρίες από το χωριό Κάτω Γαρούνα του Νομού Κερκύρας
Testimonies from Kato Garouna village of Corfu

Από τα βάθη των αιώνων παρατηρούμε ότι ο λαός μας στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει τους διάφορους φόβους του και τα απρόβλεπτα συμβάντα της ζωής του, κατέφευγε με οδηγό την φαντασία του σε ποικίλα και αφελή συμπεράσματα. Αυτές οι ιδεολογίες επικρατούν ακόμη και στις μέρες μας, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά με την πάροδο των χρόνων οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αποτελούν αβάσιμες θεωρίες. Πολλοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους αναβίωσαν με άσβεστη ζωντάνια στα χρόνια των προγόνων μας. Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν η αμάθεια. Η εκπαίδευση δεν έπαιζε σπουδαίο ρόλο στην ζωή των παιδιών και αιτία αυτής της άγνοιας ήταν η φτώχεια. Άλλοι λόγοι ήταν πως αν εφάρμοζαν αυτές τις ιδεολογίες δεν θα δυστυχούσαν πια και θα λυτρωνόταν από το κακό και την γρουσουζιά. Στην εφαρμογή αυτών των προλήψεων στηριζόταν σε κάποια βότανα ή καρπούς που θεωρούνταν ότι είχαν μαγικές ιδιότητες. Παρατηρούμε, ότι οι γυναίκες ήταν πολύ ευκολόπιστες στις προλήψεις αλλά και στις δεισιδαιμονίες καθώς και από το γεγονός ότι διέδιδαν τα νέα για τα θαυματουργά αποτελέσματα ενός βοτάνου και κατά συνέπεια τα μετέδιδαν στους μεταγενέστερους. Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν κάποιες διαφορές από τόπο σε τόπο αλλά και ορισμένες ομοιότητες. Κάνοντας μια ερεύνα στο χωριό Κάτω Γαρούνα που βρίσκεται στην Δυτική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας, σχετικά με τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες του χωριού, κατάφερα να συλλέξω μέσω προφορικών μαρτυριών των κατοίκων του χωριού, πλήθος προλήψεων σχετικά με τον θάνατο, τα κακά πνεύματα, τον γάμο, την παιδική ηλικία και γενικότερα του καθημερινού βίου. Πριν προχωρήσω στην αναφορά αυτών των προλήψεων αναλυτικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατοίκους του χωριού Κάτω Γαρούνα, οι οποίοι συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην συγγραφή αυτής της εργασίας.


From time immemorial we see that our people in trying to interpret the various fears and the vicissitudes of life, resorted to guide the imagination of a diverse and simplistic conclusions. These ideologies exist even today in various parts of Greece, but over the years the people realize that they are unfounded theories. There were many reasons for the revival alive with vitality in the years of our ancestors. An important factor was ignorance. Education play an important role in children's lives and the main cause of that ignorance was the poverty. Other reasons were that if we apply these ideals will not be in misery anymore and redeemed from evil and bad luck. The implementation of such a superstition based on herbs and fruits were considered to have magical forces. We observe that women were too gullible to superstition and the fact that they spread the news about the miraculous effects of a herb was the reason to broadcast downstream. The prejudices and superstitions have been designed in such a way that there are some differences from place to place but also some similarities. Doing a research Kato Garouna located on the northwestern side of Corfu island, on the prejudices and superstitions of the village was able to collect oral testimonies by residents of the village crowd prevention, in death, evil spirits, the marriage, childhood and the general daily life. Before going to mention those superstition detail, I would like to thank the villagers of Kato Garouna who contributed greatly to the writing of this work.

Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες που αφορούν το θάνατο και την κηδεία είναι οι εξής.

The prejudices and superstitions regarding death and funeral are as follows.

image002

(Κηδεία στην πόλη)( a city's funeral)
• Δεν πρέπει να έχει κανείς τα ρούχα έξω στο μπαλκόνι να στεγνώσουν ή τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές, όταν περνά κηδεία γιατί μπορεί να μπουν τα κακά πνεύματα της κηδείας μέσα στο σπίτι.( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ. 89, Μάρτιος 2010).

• • There should be no clothes out to dry on the balcony or there are open the windows and the balcony doors, when passing a funeral due to the fact that home can get the evil spirits of the funeral . (Soupioni Chrysoula, Age. 89 March 2010).


• Στο τέλος της κηδείας όσοι θέλουν πίνουν κρασί πάνω από το μνήμα και πετούν χώμα στο φέρετρο για να ξεχάσουν το νεκρό και να πάρει όλες τις αμαρτίες μαζί του.( Ραρρής Γεράσιμος, ετ. 83, Μάρτιος 2010).


• • At the end of the funeral who wants to drink wine on the grave and throw dirt on the coffin to forget the dead and to take with him all the sins. (,Rarris Gerasimos Age: 83 March 2010).


• Όταν συμβεί σε κάποιον ατύχημα και καθώς αιμορραγεί χυθεί αίμα στα ρούχα του ανθρώπου που θα τον σώσει, δεν πρέπει να δώσει τα ρούχα του στον τραυματισμένο αν πεθάνει διότι μπορεί να πεθάνει ο ίδιος την ίδια χρονιά που πέθανε ο τραυματισμένος.( Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ. 89, Απρίλιος 2010).

• • When an accident happens and as someone bleeds the blood spilled on the clothes of the man who would save him should not give his clothes to the injured die because it may die out the same year died the wounded. (Soupionis Evripidis, Age . 89 April 2010).


• Αν κάποιος έχει πάει σε κηδεία, πρέπει να κάνει το σταυρό του πριν εισέλθει στο σπίτι του και να περάσει τα χέρια του πάνω από την φωτιά. Σκοπός και των δυο περιπτώσεων είναι να διώξουν τα κακά πνεύματα της κηδείας.( Πάγκαλη Ανδρονίκη, ετ.80, Απρίλιος 2010).

• • If someone has gone to a funeral, should do the cross before entering the house and passed his hands over the fire. The purpose of both cases is to deal with the evil spirits of the funeral. (Pangalos Andronikos et.80, April 2010).

• Όταν κάποιος φτερνιστεί σε κηδεία, κόβουν ένα κομματάκι ύφασμα από τα ρούχα του και το βάζουν στο φέρετρο του νεκρού για να μην πάθει κακό αυτός που φτερνίστηκε.( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ.89, Απρίλιος 2010).

• • When someone sneeze at a funeral, cut a piece of cloth from his clothes and put in the coffin of the dead not to get hurt this one who sneezed. (Soupioni Chrysoula, et.89, April 2010).

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3655080