Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

Ιστορία

Χαρακτικό Pizzamano

 

          Ησυχία/Ανάπαυση (Requiem)(1)

Ε Λ Ε Γ Ο Σ (Θρήνος)

Εις τον αείμνηστον Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ

----------------------------------

A πράε θυσιάσθηκες, αιμοβαφή πορφύρα

 Σ’ εφόρεσαν που Σ’ έπρεπε βασιλικό στεφάνι.

Το αιμά Σου το έχυσεν Ισκαριώτη χείρα .

Το έμαθαν και χάρηκαν του γένους οι τυράννοι.

 Το έθνος μας δεν τούπρεπε να σ έχη Προεδρό του

 Η υστερνή τ’ ανταμοιβή τέτοια πάντοτε είναι.

 Ζητούσες την ανόρθωση, την δόξα, το καλό του;

Να δα προς ανταπόδοση, χολή και όξος πίνε.

 Ναι τέκνο μου, το άκουσα προχθές, τι οι εχθροί μου.

 Εις τον Απόλλωνα φρικτόν παιάνα τραγουδούσαν.

 

 

Φυλάξουν την κατάρα σου ς’ το έθνος σου μην δίνης.

 Αρες και σ’ εκδικούμεθα, θα κάμωμεν να μάθη

Ο κόσμος ότι άδικα χολή και όξος πίνεις.

Όχι παιδί μου, μη, μη, μη! Ειπέτε πώς το γένος

Δεν έπταιξε και η δόξα μου, άς μένη σ’το σκοτάδι

Διά την σωτηρίαν σας και καταδικασμένος

Όλων τα κρίματα εγώ τα κουβαλώ ς’τον άδη

Πατρίδα μου, μίαν ζωήν είχα για τα παιδιά σου.

Την δίνω με το αίμα μου τα σφάλματα τους πλύνω.

 Θέλω και ζώντας και νεκρός νάμαι βοήθειά σου

 Για σέν Ελλάς μου και χολή για σε και όξος πίνω!(2)

 

Εισοδικό (Introitus):

                                                                    

    Αιώνια ανάπαυση, δώσε τους Κύριε

και είθε αέναο φως να τους φωτίζει.

 

…….

Κεισαι λοιπόν

‘ στο αίμα σου χωμένος,

και καταπληγωμένος,

εις τον ναόν έμβαίνων,

παντετ’ είς τούτ’ εμμένων         ώ άριστε ανδρών(3)

«ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 Εκ Ναυπλίου 30 Σεπτεμβρίου

Τρομερόν και φρικτόν άκουσμα! Μέγα και ανήκουστον δυστύχημα κατέλαβε την Ελλάδα! ‘Ανδρες αιμάτων κατέβαψαν τας ανοσίους χειράς των εις το αίμα του Πατρός της Πατρίδος.

Το πρωί της παρελθούσης Κυριακής 27 του λήγοντος μηνός ενώ η αείμνηστος Αυτού Εξοχότης εισήρχετο κατά το σύνηθες εις τον ενταύθα ναό του Αγίου Σπυρίδωνος δια να προσφέρει την πνευματική λατρείαν εις τον Ύψιστον εν μέσω του λαού εις τον οποίον η παρουσία του ενέπνεε την φιλοστοργοτάτην παρηγορίαν και η ευσέβεια του το παράδειγμα της ακροτάτης των αρετών δύο αλιτήριοι ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλαι του αφήρεσαν την ζωήν και αφήρεσαν εκ μέσου του έθνους το αγαπητών αρχηγών του. Οποία εκπληκτική λύση και αδημονία κατεκυρίευσεν ευθύς όλους. Ποίοι κοπετοί (οδυρμός, ο θρήνος κάποιου που κλαίει χτυπώντας με τα χέρια το στήθος του) και θρήνοι ανδρών γυναικών και παίδων συνόδευσαν το λείψανον της αοιδήμου Α.Ε εις το παλάτιον Ο λαός ιδών έμπροσθεν του πραχθείσαν την μεγίστην ανοσιουργίαν εκινήθη εις τοσαύτην αγανάκτησιν ώστε ο μεν πρώτος των εθνοκαταράτων τούτων πατροκτόνων έλαβεν ευθύς τα επίχειρα του τρομερού εγκλήματος των, ο δε έτερος δεν ήθελε εκφύγει και αυτός την κοινήν οργήν αν δε έφθανε να καταφύγη εις τον οίκον του Κυρίου Αντιπρέσβεως της Γαλλίας όστις τον παρέδωκεν ύστερον κατά ζήτησιν της Γερoυσίας δια να υποβληθεί εις την αυστηρότητα της εθνικής δικαιοσύνης. Η πικρά αύτη είδησις διεδόθη εν άκαρει(άμεσα) εις όλην την πόλιν διά των κοινών γόων και αναστεναγμών Μετά το φρικτόν και αιφνίδιον τούτο συμβεβηκός ή Γερουσία και οι Γραμματείς της Κυβερνήσεως συνήλθον ευθύς εις έκτακτον συνεδρίασιν διά να συσκεφθώσι περί το πρακτέον όπως διαλαμβάνει το ΙΓ Αρθρον του Β. Ψ. Ψηφίσματος της εν ΄Αργει και εθνικής Συνελεύσεως Εν τούτοις δε οι άνθρωποι περιωρίσθησαν εις τας οικίας των αναμένοντες το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Κατά τας δεινάς ταύτας ώρας πρέπει να το εύσωμεν εις τιμήν του εθνικού χαρακτήρος ούτε μια στιγμής δεν διεκόπη η ευαξία και η κοινή ασφάλεια Το στρατιωτικόν έδειξεν παραδειγμάτιστον πειθαρχίαν μείναν πιστόν εις τα χρέη του ο δε λαός έφύλαξεν άκραν ήσυχίαν. Τόσον επενήργει και μετά θάνατον έτι εις τας ψυχάς των τεθλιμμένων Ελλήνων η ιερά σκιά του Πατρός προς τον οποίον είχον όλον το θάρρος και τας ελπίδας των Εντός ολίγων ωρών η Γερουσία έφθασεν εις πέρας των υψηλών σκέψεών της και ψήφισε προσωρινή τριμελή Διοικητική Επιτροπήν εκλέξασα παμψηφί τους Κυρίους Α. Α. Καποδίστριαν Πρόεδρον Θ Κολοκοτρώνη και Ιω. Κωλέττην. Εντός ολίγου θέλουν διαταχθή υπό της Κυβερνήσεως τα περί της κηδείας και καθολικής πενθηφορίας. Εν τούτοις η κατά τας παρούσας ημέρας του κοινού πένθους όλη η Αγορά και οι οίκοι των δημοσίων συναναστροφών ευρίσκονται κλεισμένοι. Χθες μετά την μεσημβρίαν εισήλθεν εις Ναύπλιον και το τρίτον Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής ο Κύριος Θ. Κολοκοτρώνης όστις ευρίσκετο εις το στρατόπεδον της Μεσσηνίας. Ανέλαβεν αγαθή τύχη τα υψηλά χρέη της η νέα Κυβέρνησις και έχομεν αγαθάς ελπίδας ότι θέλει φυλάξει την πέραν ταύτην παρακαταθήκην αξίως τις του έθνους προσδοκίας και θέλει βαδίσει εις τα ίχνη του μεγαλοφυούς ανδρός όστις πρώτος ενεποίησεν εις την Κυβέρνησιν μας την πρέπουσαν αξιοπρέπειαν και αρμονίαν. Ελπίζομεν ότι και κατά τας επαρχίας λαός και τα στρατεύματα ως κινούμενοι από τα αυτά αισθήματα με τους εν τη πρωτευούση ενθυμούμενοι τα εκ της αταξίας και απειθείας δεινά και πρόσφατα έχοντες τα εκ της ευταξίας αγαθά θέλουν αισθανθή ότι η ομόνοια και η προς τους νόμους της Πατρίδος απαράτρεπτος υπακοή είναι τα μόνα μέσα δι ώ δύνανται να συντελέσωσι σήμερον εις τον μέγαν σκοπό της Προσωρινής Κυβερνήσεως όστις είναι το να προφυλάξη το έθνος καλά τας δεινάς ταύτας ώρας από τους κινδύνους της αναρχίας και των διχονοιών. Όλοι οι αληθώς φιλοπάτριδες χρεωστούν να προσφέρωσι την ειλικρινή σύμπραξιν των. Ολοι ας συγκεντρωθώμεν κύκλω της Κυβερνήσεώς μας και δια της αφοσιώσεώς μας άς δώσωμεν εις χείράς της το ισχυρόν όπλον της ομονοίας μας δια να  περάσει  αβλαβείς από τας παρούσας δεινάς περιστάσεις.» (4)

KYRIE ELEISON

Κύριε ελέησον,

Χριστέ ελέησον,

………….

Λάτρης θερμός

να ήσαι του Θεού σου

υπέρ του εαυτού σου

υπέρ αυτονομίας

ημών ελευθερίας                       να δέεσαι πιστώς

 

Συνωμοσία Άγγλων, Γάλλων κατά του Κυβερνήτη οδήγησε τα χέρια των Μανιατών δολοφόνων Μαυρομιχαλέων, ο ένας με πιστόλι και ο άλλος με μαχαίρι, να αφαιρέσουν από την Ελλάδα τον Έλληνα αρχηγό του κράτους.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά ήταν νεκρός. Μία γυναίκα του έκλεισε τα μάτια. Άλλες σκούπισαν με τα μαντήλια τους το αίμα του που είχε κυλίσει στο λιθόστρωτο. Η ώρα ήταν 6.35' το πρωί.

Το φονικό του Κυβερνήτη έγινε θρύλος και τραγούδι και η μνήμη του παραμένει ζωντανή στη λαϊκή συνείδηση των Ελλήνων, όπως το τραγούδησε η λαϊκή μούσα:

«o Γιώργος και ο Κωσταντής, δυο Μπέηδες της Μάνης

μια πιστολιά του ρίξανε φαρμακερό μαχαίρι».

«Το στόμα τ’ αίμα γέμισε τα χείλη του φαρμάκι

 κι η γλώσσα τ’ αηδονολαλεί σαν το χελιδονάκι» (Χ. Πιτερός).

 

Η νεκροψία έγινε από επιτροπή γιατρών, έπειτα από δύο ώρες περίπου από τη δολοφονία. Την επόμενη, στις 28 Σεπτεμβρίου προσκλήθηκε ξανά επιτροπή γιατρών που την αποτελούσαν οι: Σπ. Καρβελάς, Ν. Μαράτος, Δομ. Μαλδίνης, Π. Ζεγκίνης, Ανδρ. Παπαδόπουλος – Βρεττός και Ιακ. Θεοφιλάς καθώς και ο φαρμακοποιός Βονιφάτσιο Βοναφίν. 

Ο φαρμακοποιός Β. Βοναφίν (1800-1893), ιταλικής καταγωγής, ήταν σπουδαία φυσιογνωμία, φοιτητής στην Πάδοβα της Ιταλίας, όπου είχε σπουδάσει ιατρική και ο Ιωάννης Καποδίστριας.

 «O νεκρός του Ι. Καποδίστρια μετεκομίσθη ευλαβώς εκ του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος εις το ανάκτορο αυτού, συνοδευόμενος υπό πλήθους λαού ολοφυρομένου επί τη απωλεία και καταρωμένου τους αυτουργούς˙ εκεί δε μετά την αυτοψία εταριχεύθη υπό του φαρμακοποιού Β. Βοναφίν και απετέθη εις την αίθουσαν της υποδοχής (του Κυβερνείου), όπου ο λαός συνέρεε και καθισπάζετο τα πόδια αυτού».(5)

 

 

Ειρμός (Sequentia)

Dies irae


Ημέρα οργής, εκείνη η μέρα,

ο κόσμος θ’ αφανιστεί μέσα σε στάχτες,

…………..

Αλλά εκεί

Κεντούσι, σε κτυπούσιν,

ως τίγρεις καθορμούσιν

εις αθυμίαν ρίπτουν

με εντροπή καλύπτουν            το έθνος οι κακοί

 

Γόνοι σκληροί

των Μαυρομιχαλέων

κακεντρεχών αθέων

έθνοκαταραμένοι

μωροί τετυφλωμένοι              Ευθύς έν ακάρει

 

πίπτεις, ναι, συ,

πίπτει δε εν τω άμα

πατρίς μέ σε έντάμα,

χάνει τον στολισμός της

και τον ηρωϊσμόν της           κ’ελπιδα της μαζή

 

«Με βαθείαν λύπης και δάκρυα εις τους οφθαλμούς κοινοποιεί η Γερουσία προς τους Έλληνας την θλιβεράν είδησιν ότι ο Κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ιωάννης Α Καποδίστριας δεν υπάρχει πλέον εις την ζωήν.»

ΚΗΔΕΙΑ

«ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 Εκ Ναυπλίου 13 Οκτωβρίου

 Εν των δωματίων του παλατίου της Κυβερνήσεως λαμπρώς και πενθίμως κεκοσμημένον εξετέθη ήδη η λάρναξ ή φέρουσα τον νεκρόν της Α Ε του μακαρίτου Κυβερνήτου, προς κοινήν επίσκεψιν. Και πρώτον μεν περί την δεκάτην ώραν προ της μεσημβρίας χθες υπήγαν δια να προσφέρωσι τον τελευταίον ασπασμόν εις τον αοίδιμον Αρχηγόν τα δύο μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, η Γερουσία, οι Γραμματείς της Κυβερνήσεως όλοι οι εν ταις πολιτικαίς Αρχαίς διατελούντες και όλοι οι ενταύθα τυχόντες ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί του στρατού και του ναυτικού,  έπειτα  δε εσυγχωρήθη η είσοδος εις όλους τους προκρίτους εις το σύστημα των εμπόρων και εις όλους απλώς τους πολίτας οίτινες ακαταπαύστως ερχόμενοι αποδίδουν τον φόρον της θλίψεώς των εις το είδωλον της αγάπης και του σεβασμού των. Μετά τον ασπασμόν του λειψάνου όλα τα ειρημένα πολιτικά και στρατιωτικά σώματα υπήγαν αλληλοδιαδόχως εις τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τον αδελφό της αοιδίμου Α.Ε. διευθύνοντες λόγους συλλυπητικούς προς τους οποίους έδιδεν αναλόγους αποκρίσεις Α.Εκλαμπρότης

 Την ερχομένην Κυριακήν θέλει γένη ή εκφορά το λειψάνου της Α.Ε.

ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 Εκ Ναυπλίου 20 Οκτωβρίου

 Την Κυριακήν προχτές 18 του μηνός ετελέσθη η κηδεία της Α.Ε.  του αοιδίμου Κυβερνήτου με την ανήκουσαν εκκλησιαστικήν, πoλιτικήν και στρατιωτικήν διακόσμησιν. Η επικήδειος πομπή ανεχώρησε την 12 ώραν από του παλατίου της Κυβερνήσεως και υπήγεν εις τον ναόν του Αγ Γεωργίου κατά την εξής τάξι. Εξ σαλπιγκταί προηγούντο ανά τρεις κατά μέτωπον εν απόσπασμα ιππικού εκ δεκαοκτώ ιππέων ανά τρεις κατά μέτωπον, εν απόσπασμα πυροβολικού από είκοσι στρατιώτας ανά τέσσαρας κατά μέτωπον, εν απόσπασμα πεζικού από είκοσι στρατιώτας ανά τέσσαρας κατά μέτωπον, εξ τυμπανισταί ανά τρεις κατά μέτωπον, ο διδάσκαλος των ορφανών παίδων της Τύρινθος έχων πλησίον του την σημαίαν της σχολής, τριάκοντα ορφανοί παίδες της Τύρινθος ανά τέσσαρας κατά μέτωπον και διδάσκαλος της αλληλοδιδακτικής σχολής του Άργους, έχων πλησίον του την σημαίαν των μαθητών, είκοσι παίδες της σχολής ταύτης ανά τέσσαρας κατά μέτωπον, ο διδάσκαλος της αλληλοδιδακτικής σχολής Ναυπλίας με την σημαία του, είκοσι παίδες της σχολής ταύτης ανά τέσσαρας κατά μέτωπον, ο επιστάτης των παίδων στρατού της Κεντρικής Πολεμικής Σχολής, δεκαέξι παίδες στρατού της σχολής ταύτης ανά τέσσαρας κατά μέτωπον, η στρατιωτική μουσική ανά τέσσαρας κατά μέτωπον, η σημαία της Κυβερνήσεως με το σύμβολον του Φοίνικος, δεξιά ή εθνική σημαία, αριστερά τρία βήματα όπισθεν εις το κέντρον των άνω δύο σημαιών το σύμβολον της οικογενείας της Α. Ε., δύο καννόνια ελαφρού πυροβολικού πορευόμενα κατά παραγωγήν,  οι δύο ίπποι της Α Ε πενθοφορούντες κρατούμενοι έκαστος από δύο ιπποκόμους επίσης πενθοφορούντας και επί κεφαλής αυτών εις το κέντρον ο αρχιπποκόμος της Α Ε, τα δεκαπέντε παράσημα της Α Ε πρώτης τάξεως των διαφόρων Δυνάμεων, κρατούμενα από στρατηγούς και ανωτέρους αξιωματικούς πορευόμενους τον ένα κατόπιν του άλλου ανά τρία βήμα συνοδευμένους έκαστον από δύο άλλους αξιωματικούς εκ δεξιών και εξ ευωνύμων κάθε δύο παρασήμων μία άσπρη λαμπάς φερομένη από υπαξιωματικού έξωθεν των λαμπάδων έκλειον τα παράσημα οι Ευελπίδαι και οι Ακόλουθοι, πέντε εσταυρωμένοι πενθειμονούντες κατά παραγωγή έχοντες, κατά πλευρά φανάρια φερόμενα από υπαξιωματικούς, κατά πλευράν δε αυτών λαμπάδες μαύραι φερόμενα από υπαξιωματικούς ,τέσσαρες ψάλται ανά δύο, τριάκοντα ιερείς με τους διακόνους ανά τέσσαρα, πενθοφορούντες με ιερατικήν στολήν δύο αρχιμανδρίται, εις γραμμής επίσης, δύο διάκονοι με δύο πατερίτσας αρχιερέας, ομοίως δύο αρχιερείς, ομοίως έτεροι δύο διάκονοι με πατερίτσα, πενθοφορούντες δύο έτεροι αρχιερείς. Ενταύθα εφέρετο ο νεκρός της Α Ε από εξ Ταγματάρχας και περιεστοιχίζετο από όλον το σώμα της Γερουσίας, εις το πλάγιον τον νεκρού αριστερόθεν παρευρίσκετο εις όλον αυτό το διάστημα ο Πνευματικός της Α Ε και εκ δεξιών και εξ ευωνύμων οι οικιακοί του, κατά πλευράν δε του νεκρού και έξωθεν Εύελπιδαι τινές όπισθεν του νεκρού και αμέσως ηκολούθουν ο Πρόεδρος της Γερουσίας έχων εκ δεξιών και εξ ευωνύμων τα δύο Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, οι Κύριοι Αντιπρέσβεις Πρόξενοι και Ναύαρχοι των Συμμάχων Δυνάμεων μετά των υπαλλήλων αυτών αξιωματικών, οι Γραμματείς της Κυβερνήσεως και τα Μέλη της επί της Οικονομίας Επιτροπής, ο Γενικός Ταμίας της Ελλάδος, τα Μέλη του Ελεγκτικού και Λογιστικού Συμβουλίου τα του Ανωτάτου Κριτηρίου και τα των Εκκλήτων, ο Γενικός Διευθυντής του τακτικού με τον αρχηγόν των επιτελών και λοιπούς ανωτέρους αξιωματικούς των επιτελών και Διοικητή Ναυπλίας με τον ανώτερων Φρούραρχο Ναυπλίας και με τους διαφόρους αξιωματικούς των επιτελών τα Μέλη διαφόρων Κριτηρίω οι Πάρεδροι των Γραμματειών της Κυβερνήσεως και της Γερουσίας, οι Δημογέροντες Ναυπλίας με τους προκριτοτέρους πολίτας οι λοιποί υπάλληλοι της Κυβερνήσεως και αι λοιπαί τοπικαί Αρχαί, οι εκτός της υπηρεσίας αξιωματικοί της ξηράς και θαλάσσης, εν απόσπασμα πεζικού από είκοσι στρατιώτας και  έτερον ιππικού από δώδεκα έκλειον την εκφοράν, το μεν ανά τέσσαρα το δε ανά τρεις. Όλη η εκφορά συνοδεύετο από μίαν γραμμήν στρατιωτών εκ δεξιών και εξ αριστερών.

Η συνοδία περιήλθε μέγα μέρος της πόλεως όλαι δε αι οικίαι αι παρά την οδον κείμεναι δί ής επέρασεν επενθοστόλουν Πλήθος λαού ηκολούθουν αυτήν και πλήθος γυναικών και παίδων προέκυπταν από τα παράθυρα και του εξώστας. Μόλις εκίνησεν η επικήδειος πομπή από το παλάτιον της Κυβερνήσεως και πανταχόθεν ήρχισαν να ακούωνται κλαυθμοί και κοπετοί. Δεν είναι κανείς του οποίου καρδιά όσον άτεγκτος και αν είναι δεν ήθελε συντριβή από το οικτρότατον τούτο θέαμα όπου έφθανεν ο νεκρός του αοιδίμου Κυβερνήτου με δάκρυα και ολολυγμούς υπεδέχετο θρηνούντων και αναβοώντων τ ο ν  π α τ έ ρ α!  τ η ν ε λ π ί δ α .Συντέμνοντες δε τον λόγον πρέπει να ομολογήσωμεν χωρίς να μεταχειρισθώμεν καμμίαν υπερβολήν, είναι των αδυνάτων να περιγράψη τις την βαθείαν θλίψιν ήτις κατεκυρίευσεν εις αυτήν την περίστασιν όλους τους ανθρώπους.

 Εις το μέσον του μέλανα περιβεβλημένου ναού κατασκευάσθη βήμα με λαμπρόν καταπέτασμα φέρον διάφορα συμβολικά σημεία της οικογενείας του αοιδίμου Κυβερνήτου. Επ’ αυτού δε ετέθη η νεκροφόρος λάρναξ πλουσίως κατακεκοσμημένη και υαλοσκεπής άνωθεν ώστε να φαίνεται ένδον το λείψανον. Κύκλω δε επί της πρώτης βαθμίδος του βήματος εβάλθησαν κατά σειράν τα παράσημα της Α Ε και εκατέρωθεν ήσαν στημένα σύμβολα το τε εθνικόν και το της οικογενείας του μακαρίτου. Και παρά μεν την λάρνακα περιίστατο καθ όλην διάρκειας της νεκρωσίμου ακολουθίας μία σειρά Γερουσιαστών και ετέρα ανωτέρων αξιωματικών του στρατού, πρόσθεν δε εν ημικυκλίω τα μέλη της Διοικητικής τροπής μετά των Γραμματέων της Κυβερνήσεως και το διπλωματικόν σώμα μετά των διαφόρων αξιωματικών Συμμάχων Δυνάμεων. Ψαλλομένης δε της ακολουθίας η στρατιωτική μουσική εξετέλει εν τω μεταξύ κλαυθμηρά άσματα. Όλος ο λαός εντός και εκτός του ναού παριστάμενος κατεύθυνε τας δεήσεις του προς τον Υψιστον όταν ετελούντο παρά του ιερατείου αι κατανυκτικαί δεήσεις υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου αυτού αρχηγού.

Ετελείωσεν  η επικήδειος αύτη τελετή ασπασθέντων όλων κατά τάξιν το λείψανον το οποίον θέλει κείσθαι εν ναώ τούτω μέχρι της συγκροτήσεως του εθνικού Συλλόγου, παρά του οποίου θέλουν διαταχθή τα μετά ταύτα.» (5)

Μετά τη νεκρώσιμο λειτουργία, το φέρετρο σκεπασμένο με γυάλινο σκέπασμα μεταφέρθηκε στο Παλάτι. Τοποθετήθηκε στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας καλυμμένο με μαύρο βελούδινο   ύφασμα.

Το παλάτι του Κυβερνήτη

 

Domine Jesu Christe

Κύριε Ιησού Χριστέ

Κύριε Ιησού Χριστέ, δοξασμένε βασιλιά,

λύτρωσε τις ψυχές των κεκοιμημένων πιστών

…………………………..

Τούς δυστυχείς

όντας εκτεθειμένους,

είς πάμπολλ’ ερριμμένους

κακά και δυστυχίας,

αίφνης ελθόντ’ εκ μίας        εις τους πολυπαθείς

 

«Τρομερόν και φρικτόν άκουσμα! Μέγα και ανήκουστον δυστύχημα κατέλαβε την Ελλάδα! ‘Ανδρες αιμάτων κατέβαψαν τας ανοσίους χειράς των εις το αίμα του Πατρός της Πατρίδος.»

 

 

  1. Tuba mirum


Βροντερά η σάλπιγγα θα ηχήσει

στους τάφους όλης της γης,

…………….

Κλαύσωμεν ούν

πηδαλιούχον θείον

το του Θεού βραβείον

φέροντα αύθις νέον,

εκείνον τον αρχαίον            αιώνα τον χρυσούν

 

 

Για σαράντα μέρες, ιερείς, που εναλλάσσονταν, ψιθύριζαν πένθιμες ψαλμωδίες  λιβανίζοντας τον νεκρό. Τιμητική φρουρά μαθητών της Σχολής των Ευελπίδων, υπό αξιωματικό, εναλλάσσεται γύρω από το φέρετρο. Αυτές τις σαράντα μέρες ο μέγας νεκρός είχε δοθεί για  δημόσιο προσκύνημα. Πλήθος κόσμου ανέρχονταν και κατέρχονταν κάθε μέρα τη σκάλα του παλατιού.

 

 

 Rex tremendae


Βασιλιά με το υπέρτατο μεγαλείο,

εσύ που σώζεις εκείνους που το αξίζουν,

………………..

Παίδες οι σοι,

να τύχωμεν του θείου

δώρου, του ουρανίου,

της ανεξαρτησίας,

άκρας ευδαιμονίας      να πέσουν οι κακοί

 

 «Εις την προτροπήν του Εκλαμπροτάτου Κόμητος Αυγουστίνου Α Καποδίστρια όστις και κατ εκείνας τάς στιγμές καθάς έπιε το πικρον ποτήριον της τρομεράς απωλείας του φιλτάτου και σεβαστού αυτού αδελφού εδείχθη προς το στρατιωτικόν με την ψυχικήν εκείνην αταραξίαν και γαλήνην ήτις χαρακτηρίζει κατά τας επικινδύνους περιστάσεις τον εχέφρονα αρχηγόν τον άξιον μιμητή των αρετών εκείνου τον οποίον θρηνεί η Ελλάς και δεν έχασεν ούτε μίαν ώραν δια να προνοήση όσον το κατ αυτόν υπέρ της σωτηρίας του αθώου λαού όστις εκινδύνευε να πέση εις τα δεινά της αναρχίας»

 

  1. Recordare


Θυμήσου, ω ελεήμονα Ιησού,

ότι για τη δική μου σωτηρία, μαρτύρησες.

……………..

 

Η Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας με το ΣΤ' ψήφισμα της 2ας Απριλίου 1827,  εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια κυβερνήτη της Ελλάδας για επτά χρόνια.

 

 

  1. Confutatis maledictis


Όταν οι αμαρτωλοί καταδικαστούν

και ριχτούν στις φλόγες της κόλασης,

………………………

«Έκρινε την δίκην, των διά την δολοφονία του αοιδίμου Κυβερνήτου εγκαλεσθέντων, Γεωργίου Μαυρομιχάλου, Ιωάννου Καραγιάννου και Ανδρέου Γεωργίου Η απόφασης του Δικαστηρίου τούτου εξεδόθη κατά τους ισχύοντας στρατιωτικούς νόμους αυθημερόν καταδικάζουσα τον μέν Γ Μαυρομιχάλην και τον Ιωάννης Καραγιάννην εις την κεφαλικής ποινήν τον δέ Ανδρέα Γεωργίου εις δεκαετή φυλάκισιν μετά δεσμών και εις δημοσίους εργασίας»

 

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι στα πλαίσια του μεταξύ τους ανταγωνισμού, κάθε μια από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις είχε δημιουργήσει τα ιδιαίτερα στηρίγματα της στους ντόπιους παράγοντες της οικονομικής,

κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

 

 

  1. Lacrimosa


Ημέρα δακρύων εκείνη η ημέρα,

όταν από τις στάχτες θα σηκωθούν

……………

 

«Ετελειώθη, κατά παραχώρησίν Σου, η πατροκτονία !

Χείρες ανόσιοι, θηριά ανθρωπόμορφα, άνδρες αιμάτων επεβουλεύθησαν την πλέον πολύτιμον ζωήν, και την ύπαρξιν έθνους ολοκλήρου μετά του εκλεκτού Σου συνέκλεισαν εις ένα τάφον.» (6)

 

OFFERTORIUM

 

Domine Jesu

Κύριε Ιησού Χριστέ, δοξασμένε βασιλιά,

λύτρωσε τις ψυχές των κεκοιμημένων πιστών

 

………

Πατρίς, πατρίς!

Έχασες τον προστάτην,

έφθασες εις εσχάτην

πάλιν απελπισίαν,

τρόμον και αθυμίαν           και μένεις κατηφής

 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε το θύμα εκείνων που τον αποδοκίμασαν πριν τον γνωρίσουν και που τον καταδίκασαν πριν ακόμη τον κρίνουν.

 

Hostias


Θυσίες και προσευχές

Σου προσφέρουμε Κύριε,

…………..


«Η απόφαση της Συνελεύσεως επί της χορηγίας προς αυτόν έσπευσε δι’ επιστολής του υπό χρονολογίαν 4ης Αύγούστου 1829 νά δηλώση είς τούς πληρεξουσίους του Έθνους ότι δεν δύναται νά δεχθή την χορηγηθείσαν αυτώ έπιχορήγησιν, «άπέχων, έφ' οσον τά ίδια αυτού χρηματικά μέσα τω έπαρκουν, άπό του νά έγγίση μέχρι καί όβολον τά δημοσία χρήματα προς ιδίαν αύτου χρήσιν»

 

 SANCTUS

  1. Sanctus

Άγιε, Άγιε, Άγιε,

Κύριε των δυνάμεων!

……………

Κλαίε, Ελλάς!

θρήνει τον Κυβερνήτην,

 

Τα σπλάχνα του Καποδίστρια του αφαιρέθηκαν από το σώμα κατά την ταρίχευση, τοποθετήθηκαν σε πολυτελή θήκη και τάφηκαν στο Άγιο Βήμα του Αγίου Σπυρίδωνα

 

  1. Benedictus


Ευλογημένοι όσοι πορεύονται στο όνομα του Κυρίου.

Ωσαννά στον Ύψιστο.

……………

«Με θλίψιν ανέκφραστον επληροφορήθη την τολμηθείσαν παρά της εθνοκαταράτου γενεάς πατροκτονίαν. Θρηνούμεν την στέρησιν του κοινού ημών πατρός και ευεργέτου και ημέρα πένθους γενικού εις την Ελλάδα θέλει είσθαι η 27 Σεπτεμβρίου.»

 

AGNUS DEI

 

Αμνέ του Θεού, Εσύ ο αίρων

τις αμαρτίες του κόσμου,

δώσε τους ανάπαυση.

………………

 

 

Ο αμνός σφαγιάστηκε. Το αίμα του έβαψε κόκκινη την θύρα του Ναού του Αγ. Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο και αν κι’ αυτό ήταν κόκκινο, μια μαυρίλα σκέπασε το Έθνος των Ελλήνων. Ένας Έλληνας λιγότερος. Και τι πειράζει ; Τόσοι χάθηκαν στις μάχες.

Αυτοί που χάθηκαν στις μάχες ήταν παλληκάρια. Ήταν όμως μόνο αυτοί ; Ένας Έλληνας λιγότερος, μα ποιος Έλληνας; Αυτός που οι Έλληνες αποφάσισαν ότι ήταν ο καλύτερος για να τους κυβερνήσει. Δεν ήταν κληρονομικός άρχοντας ο Καποδίστριας, ούτε ήρθε με στρατεύματα για να καταλάβει την εξουσία. Προσκλήθηκε από τους Έλληνες για τους Έλληνες και μάλιστα εκλέχθηκε για επτά χρόνια. Τι γενναία πράξη αυτή!! Ήταν εκδημοκρατισμός  ενός κράτους υπόδουλου, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στηριζόμενη η απόφαση αυτή στις πολιτικές ιδέες του διαφωτισμού αποτελεί την Τρίτη κατά σειρά επανάσταση στον κόσμο  που επέβαλε την Δημοκρατία. Πρώτη η Αμερικάνικη το 1776 όπου ψηφίζεται η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, δεύτερη η Γαλλική που διήρκησε από το 1789 έως το 1799 και τρίτη η Ελληνική. Η ιερή Συμμαχία ιδρύεται  προκειμένου να αποκαταστήσει την πολιτική νομιμότητα, δηλ. τα απολυταρχικά μοναρχικά καθεστώτα.    Το ταυτόχρονο ξέσπασμα εξεγέρσεων σε Ισπανία(1823), Ιταλία(1821), αλλά και της Ελλάδας, θορύβησε  τον Μέττερνιχ και τον τσάρο. Θεώρησαν πως πρόκειται για συντονισμένο σχέδιο ανατροπής της νομιμότητας κι έτσι αναγκάστηκαν  να αποφασίσουν την στρατιωτική επέμβαση στην Ιταλία (1821) και στην Ισπανία το 1823.Τελικώς, η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων για την καταστολή της ελληνικής εξεγέρσεως, όπως είχε προτείνει ο Μέττερνιχ, ευτυχώς απεφεύχθη χάρη στην διπλωματική δράση του Ιω. Καποδίστρια, που υπηρετούσε ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και ήταν έμπιστος του τσάρου.  Μετά από αυτό  μπορούμε να πούμε ότι ο Καποδίστριας συνέβαλε στην εξαφάνιση της Ιεράς Συμμαχίας, διότι τον επόμενο διάστημα δεν είχε καμία δράση.

Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα για να κυβερνήσει μια παρθένα και φοβισμένη χώρα. Απαίδευτοι οι άνθρωποι της που δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν τα διεθνή διπλωματικά παιγνίδια. Στο Παρίσι η εκλογή του Καποδίστρια αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη και στο Λονδίνο με απροκάλυπτη εχθρότητα. Η αντίδραση της Ρωσίας ήταν μεν θετική, αλλά, συγκρατημένη. Η Αγγλία και η Γαλλία πίστευαν τώρα ότι ο Καποδίστριας θα εργαζόταν στην Ελλάδα προς όφελος των ρωσικών επεκτατικών επιδιώξεων στη Μεσόγειο θάλασσα. Οι Άγγλοι, οι οποίοι περισσότερο απ' όλα θεωρούσαν απαράδεκτη την εμμονή του Κυβερνήτη να ακολουθεί σε κάθε εθνικό ζήτημα την δική του εξωτερική πολιτική, ευνοϊκή μεν για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά που ερχόταν σε ριζική αντίθεση με τις αγγλικές επιδιώξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Γάλλοι του προτείνουν, για να εξαγοράσουν την ευμένειά του, να του δώσουν 500 στρατιώτες για προσωπική του φρουρά. Απάντηση: «Ως πρόεδρος της Ελλάδας ανήκει στους Έλληνες να με φυλάξουν». Μετά από αυτό το επόμενο βήμα των Γάλλων, ήταν ο προσεταιρισμός και αργότερα ο αποτελεσματικός έλεγχος της αντιπολίτευσης.

 

Ο Καποδίστριας βρισκόταν συνεχώς σε «μια μόνιμη και συχνά πολύ βασανιστική αναζήτηση της αρμονίας μεταξύ του υπηρεσιακού και του πατριωτικού του καθήκοντος». Στο εξωτερικό, στο υπηρεσιακό καθήκον, διέπρεψε. Στο εσωτερικό τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν Έλληνας και καλέστηκε να υπηρετήσει την πατρίδα του, αυτή που έζησαν οι πρόγονοί του και αυτή που έρχονταν από τα βάθη των αιώνων. Δεν ήταν υπάλληλος σε κάποιον Αυτοκράτορα. Ήταν αυτός που τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας αναλύονται στην αρχή του σχετικού του υπομνήματος του 1811 και που δείχνει πόσο είχε εμβαθύνει στη μελέτη αυτής της κοινωνίας και των ποικίλων ομάδων που τη συγκροτούσαν. Παράλληλα  δήλωνε: «δεν μπορώ να παραμείνω αδιάφορος σε αυτό που συμβαίνει μεταξύ του έθνους, στο οποίο ανήκω και στο οποίο χρωστώ, τουλάχιστον, όλα τα συναισθήματα της καρδιάς μου».

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

προς τον Βρετανό υφυπουργό Άμυνας και Αποικιών Robert Wilmot-Horton, Παρίσι, 3 Οκτωβρίου 1827

ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…ΑΠΑΝΤΩ..

Με ρωτάτε ποια θα έπρεπε να είναι τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδος.

Σας απαντώ. Τα σύνορα της Ελλάδος εδώ και τέσσερις αιώνες, από την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, έχουν οροθετηθεί από ακλόνητα δικαιώματα, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε οι ανυπολόγιστες συμφορές από τους Τούρκους, ούτε η πολεμική κατάκτηση κατόρθωσαν ποτέ να παραγράψουν. Χαράχθηκαν δε αυτά τα σύνορα από το 1821 από το αίμα το ελληνικό, που χύθηκε στις σφαγές των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και στις πολυάριθμες ναυμαχίες και πεζομαχίες, στις οποίες δοξάστηκε τούτο το Έθνος ….. Τα πραγματικά σύνορα της Ελλάδος ήταν εκείνα που περιέγραψε ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων:

Από την Πελοπόννησο ως τη Μακεδονία και την Ήπειρο, ως τούς Άγιους Σαράντα, από τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους ως και την Μικρά Ασία. Αυτά ήταν τα ιστορικά και φυσικά σύνορα της Ελλάδος, τα οποία οι Έλληνες είχαν ιερό χρέος να διεκδικήσουν. Αυτό το χρέος το ιερό και απαραβίαστο δεν επέτρεπε στην Ελλάδα να περιορίσει η να σμικρύνει και στο ελάχιστο τα όρια της χώρας της. Αν τα ωμά συμφέροντα  των ισχυρότερων χωρών την αναγκάσουν να σιγήσει αυτό το χρέος, τότε οι Έλληνες θα έχουν δικαίωμα να αναρωτηθούν: Άραγε οι μεσίτριες Δυνάμεις φθάνουν στο σημείο να αναγκάσουν τους Έλληνες να εγκαταλείψουν τούς ομογενείς αδελφούς τους στον βάρβαρο οθωμανικό ζυγό; ….. Οι προστάτριες Δυνάμεις, όσο και αν θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο, σύντομα θα καταλάβουν ότι η ειρήνευση της Ανατολής δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει στερεά και διαρκής αν δεν στηρίζεται στη βάση της γεωγραφικής δικαιοσύνης, και ας μη νομίζουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μονάχα με τη δύναμη των διαπραγματεύσεων! ….. Η Τουρκία δεν γνώριζε και δεν θα γνωρίσει ποτέ τη γλώσσα των διαπραγματεύσεων. Μονάχα με τη δύναμη των όπλων θα μπορούσε να πεισθεί …(8)

 

Με βάση τα πιο πάνω, κατά την άποψη μου, ο Καποδίστριας δεν έπρεπε να αφήσει το συναίσθημά του να επικρατήσει της λογικής του. Έπρεπε να γίνει και πάλι ο άτεγκτος διπλωμάτης που ήταν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Εκεί είχε ετοιμάσει με υπόμνημά του την επόμενη κίνηση: εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και βίαιη εκδίωξη των Τούρκων. Το υπόμνημα αυτό είχε αρνηθεί να προσυπογράψει ο έτερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Νέσσελροντ, ο οποίος θα υποστηρίξει την τελική απόφαση του τσάρου να αναζητηθεί μέσω Αγγλίας και Αυστρίας μια ειρηνική διευθέτηση με την Πύλη.

 Οδηγήθηκε σε παραίτηση και άκουσε το κάλεσμα της καρδιάς του. Το συνεχές ενδιαφέρον του ήταν στην Ελλάδα και τους Έλληνες (είτε ήταν οι καταπιεζόμενοι από τον Μαίτλαντ Επτανήσιοι, είτε ήταν νέοι που ζητούσαν βοήθεια να σπουδάσουν στην Ευρώπη, είτε ήταν χήρες και ορφανά, είτε ήταν στρατιωτικοί που με την άφιξη των Άγγλων στα Επτάνησα, είχαν μείνει εκτός υπηρεσίας, κλπ.).

Να τι έγραψε η ΓΚΑΖΕΤΑ ΙΟΝΙΚΑ για τον θάνατό του:

 Εδώ έπαιζαν Γάλλοι, Άγγλοι και Ρώσοι κολοσσοί, που μόνο ο Καποδίστριας μπορούσε να διαχειριστεί, εάν αφήνονταν το συναίσθημα του και δρούσε η λογική του.

Οι Έλληνες την εποχή εκείνη,  ήταν ένα πλήθος ακαλλιέργητο, καλά-καλά δεν μιλούσαν την γλώσσα τους. Ένα πλήθος χωρίς ιδανικά. Καταπιέζονταν και ήθελαν να διώξουν αυτούς που τους καταπίεζαν. Τίποτε άλλο!  

Εξ άλλου ορισμένα διοικητικά και οικονομικά μέτρα που υποχρεωτικά πάρθηκαν   δεν μπορούσαν παρά να μη δυσαρεστήσουν τους κοτζαμπάσηδες, τους πλοιοκτήτες και τους Φαναριώτες, οι οποίοι αποτελούσαν μέχρι τότε την ηγέτιδα τάξη στην Ελλάδα.

Δεν υπήρχε ευκολότερο πάτημα για να δράσουν οι ξένες δυνάμεις. Το χαλί ήταν στρωμένο.  Η μεγάλη προσπάθεια δίνονταν για την πατρίδα  και τους συμμετέχοντες στις μάχες οι οποίοι αποφάσισαν  να  κυβερνηθούν από Έλληνα. Δεν υπήρχε ελαστικότητα σε ότι μπορούσε να  ανατρέψει το τρίπτυχο –στην πατρίδα, με την πατρίδα, για την πατρίδα.- Έγιναν όλα καλά; Αβέβαιο. Αυτοί που αποφάσισαν να διοικηθούν ήταν ευάλωτοι. Είχαν μάθει στην απειθαρχία. Ο πλούτος αποτελούσε την κινητήρια  δύναμή τους. Εύκολα τα πράγματα για όποιον είχε χρήμα να τους δώσει. Το επίπεδο χαμηλό. Η έννοια της δικαιοσύνης δεν υπήρχε. Η βεντέτα έλυνε τα πάντα.  Έτσι υπήρξε δολοφονία.  Προσπάθησε  ο Αυγουστίνος, που ανέλαβε μετά το θάνατό του Κυβερνήτη να κρατήσει την κατάσταση. Ήταν αδύνατο. Υπέβαλε την παραίτηση του  στην γερουσία και σε συνεννόηση με τον Ρώσο καπετάνιο Ρίκορδ, διέταξε κατά την νύχτα να διακομισθεί το φυλασσόμενο εις το ληξιαρχείο του Ναυπλίου φέρετρο, με το μέγα θύμα της 27ης Σεπτεμβρίου (6 μήνες μετά την δολοφονία), στην φρεγάτα «Πάρις» που έθεσε εις την διάθεση του ο Ρώσος ναύαρχος και αφού παρέλαβε και το αρχείο του Κυβερνήτη,  επιβιβάστηκε στο πλοίο και έφυγε για την Κέρκυρα.

 Όταν η ρωσική φρεγάτα κατέφτασε στον λιμένα του νησιού και κατέστη γνωστός στις  αγγλικές αρχές ο λόγος της αφίξεως της, ο αρμοστής Άνταμ διεμήνυσε στον Αυγουστίνο ότι σκόπιμο ήταν προς αποφυγήν πιθανών εκδηλώσεων του κοινού, οι οποίες θα ήταν δυσάρεστες στο Λονδίνο, να γίνει η διακόμιση και η ταφή του νεκρού κατά τις προχωρημένες νυκτερινές ώρες. Τούτο σήμαινε διαταγή. 

 Έτσι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ετάφη κατά τας πρώτες μετά το μεσονύκτιο ώρες  στον οικογενειακό τάφο πλησίον του πατρός του, εντός του περιβόλου της εκκλησίας της Πλατυτέρας.

 Σε επιβεβαίωση όλων, μα όλων των πιο πάνω, παραθέτω το πώς ο έμπιστος  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τις γνώσεις του και τη γλαφυρότητά του περιέγραψε το θάνατό του.

Κάποτε, λέει, τα γαϊδούρια πήραν την απόφαση να σκοτώσουν το σαμαρά, για ν᾿ απαλλαγούν απ τα σαμάρια κι απ το φορτίο, που τους έβαζαν οι άνθρωποι. Έτσι κι έγινε. Αμέσως όμως κατόπιν πήραν την πρωτοβουλία τα καλφάδια (οι μαθητευόμενοι) του σαμαρά, μα δεν ήξεραν να κάμουν καλή τη δουλειά, γιατὶ έχασαν το μαστορά τους. Έτσι τα κακοφτιαγμένα σαμάρια ἄρχισαν νὰ χτυπᾶνε καὶ νὰ πλυγώνουν τὰ δυστυχισμένα γαϊδούρια, που δεν άργησαν να καταλάβουν ότι με την ανόητη πράξη τους έπεσαν απὸ το κακὸ στο χειρότερο...

COMMUNIO

Lux aeterna


Είθε αιώνιο φως να τους φωτίζει, Κύριε,

μαζί με τους Αγίους στην αιωνιότητα,

………….

Κλαύσωμεν ούν

πηδαλιούχον θείον

το του Θεού βραβείον

φέροντα αύθις νέον,

εκείνον τον αρχαίον            αιώνα τον χρυσούν

 

Έτσι η Ελλάς έπεσε, με τις ενέργειες των ξένων, σε χέρια Βαυαρών φέρνοντας στην αρχή τον Όθωνα και μετέπειτα τον Δανογερμανικό κλάδο των Γκλύξμπουργκ, εγκαθιστώντας έτσι κληρονομικό Άρχοντα στις πλάτες των Ελλήνων και Βασιλευόμενη Δημοκρατία, σύγχρονη τότε εξέλιξη της Απόλυτης Μοναρχίας. Το 1974, μια για πάντα εγκαθιδρύθηκε η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία στην Ελλάδα.    

LIBERA ME

Σώσε με, Κύριε,

από τον αιώνιο θάνατο,

……………

 

«Σήμερον λοιπόν κατά την α ώραν μετά την μεσημβρίαν εξετελέσθη η απόφασης κατά τους τακτικούς τύπους επί του προχώματος καθ όσον αφορά τον πρώτον των καταδίκων Γεώργιον Μαυρομιχάλην όστις έλαβε την θανατικήν ποινήν αφού αναγνώσθη έμπροσθέν του ή απόφασης παρισταμένου πλήθους λαού.»

 

Μια φράση που σίγουρα Κυβερνήτη, θα ήθελες ν’ ακούσεις πριν πεθάνεις:

«Ότι ωραιότερο πλάσμα δημιούργησε ο Θεός στον κόσμο, δεν υπάρχει πια. Το ευγενέστερο πλάσμα της γης δεν υπάρχει. Ο Καποδίστριας είναι νεκρός. Από αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ νεκρή.»   Ρωξάνδρα Σ. Στούρτζα

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1)Requiem. Με την ονομασία Ρέκβιεμ(εκ του λατινικού Requiem) φέρεται στην καθομιλουμένη η νεκρώσιμη ακολουθία της Καθολικής Εκκλησίας. Η ορθή και επίσημη ονομασία της νεκρώσιμης ακολουθίας, όπως φαίνεται και στα οικεία λειτουργικά βιβλία της καθολικής Εκκλησίας, είναι Λειτουργία υπέρ τεθνεώτων. Η ορθή και επίσημη ονομασία της νεκρώσιμης ακολουθίας, όπως φαίνεται και στα οικεία λειτουργικά βιβλία της καθολικής Εκκλησίας, είναι Λειτουργία υπέρ τεθνεώτων Στο χώρο της λογοτεχνίας το ρόλο των μουσικών οργάνων παίζουν οι λέξεις, οι φράσεις, οι παράγραφοι, ο ποιητικός λόγος κ.λ.π
  • 2)ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ. ΣΑΒΒΑΤΩ 14 ΝΟΥΕΜΒΡΙΟΥ 1831
  • 3)Αποσπάσματα λαϊκών κραυγών-ποιημάτων-ελεγειών.

       4)Ο.π. ΓΕΝΙΚΗ

       (5)Ο Βονιφάτιος Βοναφίν και η ταρίχευση του Καποδίστρια – «Errare humanum est» (το σφάλλειν είναι ανθρώπινο). Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού(

         6)Ο.π. ΓΕΝΙΚΗ ……

         (7) ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ TOV ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΜΗΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ,               ΣΥΝΤΕΘΕΙΣ ΥΠΌ ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟΥΡΖΑ,

               ΚΑΙ ΕΚΦΟΝΗΘΕΙΣ ΕΝ TH ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΣΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

               TΗΝ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1831.

         (8) Ελένης Κούκκου “Ιωάννης Καποδίστριας – Ρωξάνδρα Στούρτζα”

 

 

Όπως είναι ίσως φυσικό ο νεοελληνικός διαφωτισμός κινήθηκε σε περιοχές στις οποίες ήκμαζε το ελληνικό στοιχείο, σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Τα υπάρχοντα μέσα εκπαίδευσης, δηλαδή οι σχολές, οι ακαδημίες και τα ελληνικά τυπογραφεία, βοήθησαν τις διαδικασίες της αφομοίωσης και ενδεχομένως της μετάλλαξης των ιδεών. Οι Έλληνες έμποροι και λόγιοι ήρθαν σε επαφή με το ευρωπαϊκό πνεύμα και οι απαρχές του ελληνικού εθνικού κινήματος που οδήγησε στην Επανάσταση, εμφανίζονται στην ώριμη φάση του νεοελληνικού Διαφωτισμού το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.

Η Αγγλική Αρμοστεία είχε επιβάλει εξοντωτικές ποινές για οιασδήποτε μορφής βοήθεια των Επτανησίων στην Επανάσταση . Ήταν η ουδετερότητα που ήθελαν οι Άγγλοι ή στην  πραγματικότητα η φιλοτουρκική πολιτική τους μέχρι το 1831. Οι Επτανήσιοι δεν πτοήθηκαν από αυτό και υπήρξε υλική και ηθική βοήθεια τους προς τους αγωνιζόμενους πατριώτες τους. Στις εκκλησίες οι ιερείς έκαναν δεήσεις για τη απελευθέρωση. Ειδικά το Μέγα Σάββατο του 1821 στη πλατεία και στο χώρο μπροστά από την Μανδρακίνα, γυρνώντας το πλήθος προς τα Ηπειρωτικά βουνά, έγινε δέηση, κατά τη λιτάνευση του Αγίου, όπου και το σκήνωμα το έστρεψαν προς ανατολάς ώστε  να ευλογηθούν τα πλήθη των επαναστατημένων.    

Για την επανάσταση, ως αρχή, μπορούμε να προσδιορίσουμε την 6 Ιανουαρίου1821 όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τα Επτάνησα αποβιβάζεται στην Καρδαμύλη της Μάνης. Το τέλος της είναι  την 30η Αυγούστου1832 με την υπογραφή του Πρωτόκολλου του Λονδίνου με το οποίο καθορίζονται τα σύνορα του νέου κράτους.

Η διάρκειά της είναι περίπου μια δεκαετία. Ένας  πόλεμος με πολλά θύματα, με νίκες και ήττες και με τεράστια κόστη. Η συνεχής οικονομική ενίσχυση των μαχόμενων Ελλήνων είναι απαραίτητη για τον εφοδιασμό τους  σε πολεμοφόδια, με ταυτόχρονη και συνεχή ανύψωση του ηθικού τους.

Στη λύση του προβλήματος αυτού έπαιξαν μεγάλο ρόλο οι Έλληνες της Δύσης που καλλιεργώντας δραστήρια τουλάχιστον ένα αιώνα πριν από την έναρξη της Επανάστασης τον νεοελληνικό διαφωτισμό, δημιούργησαν το φιλελληνικό κύμα της Ευρώπης, που εκτός των χρημάτων που οι ίδιοι έστελναν,  έπεισαν τους φιλέλληνες να επενδύσουν στην υπόθεση Ελλάδα.

 Η φιλελληνική επιτροπή της Ελβετίας είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στην Ευρώπη με καρδιά της Επιτροπής τον  Ελβετό τραπεζίτη Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδο .Επίσης έχουμε τη Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου, το κομιτάτο των Kάτω Xωρών, της Κέρκυρας καθότι το νησί βρίσκεται στο Ηνωμένο  Κράτος των Ιονίων Νήσων, της Σουηδίας, της  Ρωσίας, της Γαλλίας όπου το  κύμα που εκδηλώθηκε είχε τη μεγαλύτερη  ένταση καθ’ ότι   ο φιλελληνισμός είχε βαθιές ρίζες κ.λ.π

Η Επιτροπή Κέρκυρας, στην οποία συμμετείχε ο αδελφός του Ιωάννη Καποδίστρια Βιάρος, πραγματοποίησε σημαντικό έργο.  Στην πραγματικότητα αγόραζε συστηματικά Έλληνες σκλάβους από το Μεσολόγγι αλλά κι από πολλά άλλα μέρη της Μεσογείου, απελευθερώνοντάς τους στη συνέχεια (1)

Ενεργότερη συμπαράσταση προς τους επαναστατημένους Έλληνες εκδηλώθηκε ύστερα από τα θρυλικά πολεμικά κατορθώματα του β! έτους.

Οι απανταχού Έλληνες κινητοποιήθηκαν προς πάσα κατεύθυνση για την υποστήριξη και κύρια για την εύρεση χρημάτων. Τα οικονομικά της Ελλάδος στα χρόνια της Επανάστασης δεν είναι δομικά καταγεγραμμένα Δεν αναγράφονται που πήγαν οι ποσότητες από παραχθέντα προϊόντα , πολεμοφόδια, ούτε οι δωρεές φιλελλήνων στο εσωτερικό και εξωτερικό.  Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν τα χρήματα που θα συλλέγονται  να είναι ασφαλή στη μεταφορά τους προς την Ελλάδα και να βρεθούν οι δρόμοι για να διοχετευτούν ορθολογικά και οργανωτικά στους μαχόμενους.

Η απάντηση δίνεται, πολύ αργότερα, από τον ίδιο τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην επιστολή του προς  τον Κ. Α., Στούρζα εις Οδησσόν, \

Πετρουπόλει 28 Ιουνίου 1827…..

Κίνησε, σου λέγω, κάθε πέτρα ώστε οι συνεισφορές των ομογενών μας να φθάσουν άμεσα και κατευθείαν είτε μέσω Ιταλίας είτε μέσω Κωνσταντινούπολης στην Κέρκυρα, όπου ο Κόμης Γκίφορδ, ο αδελφός μου Βιάρος ή ο έμπορος Κωνσταντίνος Γεροστάθης ,θα εκτελέσουν πρόθυμα και πιστά τις παραγγελίες τους.

 

Την εμπιστοσύνη της διαχείρισης και διεκπεραίωσης των κονδυλίων  είχαν κυρίως η Κέρκυρα και δευτερευόντως η Ζάκυνθος. Ο Κυβερνήτης προτείνει τον αδελφό του, τον Γκίλφορδ και τον Κωνσταντίνο Γεροστάθη.

Ο Κωνσταντίνος Γεροστάθης γεννήθηκε στο χωριό Κομιζάδες της Άρτας,  στο Γεροσταθαίϊκο  αρχοντικό το 1770. Η ανατροφή του αρχοντική και η μόρφωσή του επιμελημένη. Ο Κωνσταντίνος έφυγε από το χωριό του για την Κέρκυρα το 1807 σε ηλικία 37 ετών,  με πυρωμένη την καρδιά από το πλήγμα της δολοφονίας του πατέρα του το ίδιο έτος, από τον Αλή Πασά. Στο νησί  έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του.  Στα τέλη του 1818 με αρχές του 1819, ο Κωνσταντίνος μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Αριστείδη Παππά, όπου και ξεκινάει η συνεισφορά και ο αγώνας του για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. . Φροντίζει για την ανασυγκρότηση των ελληνικών δυνάμεων, αποστέλλοντας εφόδια και χρήματα, σε περιοχές όπου ο τουρκικός ζυγός πλησιάζει απειλητικά (Μεσολόγγι, Κάλαμος, Ναύπλιο κ.α.). Το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νεάπολη, η Τεργέστη, η Αγκώνα και άλλες πόλεις της Ευρώπης είναι τόποι των συναλλαγών του. Επίσκοποι, πρίγκιπες, λόγιοι, πολιτικοί, εφοπλιστές, τραπεζίτες, έμποροι και τόσοι άλλοι, που αναφέρονται στις επιστολές που έστελνε και λάμβανε, είναι οι άνθρωποι του κύκλου του. Ήταν ο ανεκτίμητος φίλος της οικογένειας Καποδίστρια και ιδιαίτερα του Κυβερνήτη. Από τη μεταξύ τους αλληλογραφία, γίνεται ολοφάνερο ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας έτρεφε βαθειά εκτίμηση για τον Κων/νο Γεροστάθη. Μελετώντας τις επιστολές, βλέπουμε ότι ο Κων/νος Γεροστάθης ενεργούσε για τη διαχείριση του Εθνικού Δημόσιου χρήματος, για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους, την προμήθεια τροφών και σίτου από το εξωτερικό και είχε  την γενική πληροφόρηση του Κυβερνήτη.

Επιστολές του Κυβερνήτη:

Στο  αρχείο του Καποδίστρια και στον υπ’ αριθμόν 54 φάκελο, ανακαλύπτουμε δύο ακόμη επιστολές, ιδιόγραφες, του Κων/νου Γεροστάθη, απευθυνόμενες προς τον αδερφό του Κυβερνήτη, Αυγουστίνο Καποδίστρια. Και οι δύο αυτές επιστολές γράφτηκαν μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη. Στην πρώτη εκφράζει προς τον Αυγουστίνο τη βαθειά του λύπη για το θάνατο του αδελφού του, ενώ στη δεύτερη τον ρωτά σχετικά με το χρηματικό ποσό που βρίσκεται στα χέρια του και αποτελεί μέρος δημοσίου χρήματος, που διαχειριζόταν κατ’ εντολή του Κυβερνήτη. Πέθανε στις 22 Ιουνίου του 1870 σε ηλικία 100 ετών και κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων στην Κέρκυρα.

Επιστολές του Καποδίστρια που αναφέρεται ο Γεροστάθης υπεύθυνος για τη διαχείριση χρημάτων.(3)

Candellari αδελφοί (τραπεζίτες στην Αγκόνα)

 Σχετικά με την καταβολή ποσού στον Κ. Γεροστάθη βάσει συναλλαγματικής του.

Ι. Καποδίστριας Ναύπλιο 23.4.1830 προς τους τραπεζίτες αδελφούς Candellari [Αγκόνα]

Οι πολυάριθμες ασχολίες του τον εμπόδισαν να απαντήσει νωρίτερα στην επιστολή τους της 6ης Οκτωβρίου 1829. Με την παρούσα τους παρακαλεί να πληρώσουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού του ένα ποσό στον Κ. Γεροστάθη. Επισυνάπτεται η σχετική συναλλαγματική

Επισυνάπτει πιστωτική επιστολή του Eynard με την οποία θέτει στη διάθεσή του 50.000 γαλλικά φράγκα. Εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Γεροστάθη,  να εκδόσει συναλλαγματική στο όνομα του οίκου Necker για το ως άνω ποσό των 50.000 φράγκων ώστε να μπορέσει να αγοράσει τρόφιμα (διατροφικά αγαθά, subsistances) τα οποία η Ελλάδα έχει μεγάλη ανάγκη. Δεν αμφιβάλλει ότι οι Necker & C. θα δείξουν το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα στην περίπτωση που ο Γεροστάθης κρίνει ότι η συνεργασία τους στην Τεργέστη θα καταστήσει την αγορά και αποστολή των τροφίμων πιο συμφέρουσα.

Διαβιβάζεται στον Γεροστάθη η παραπάνω επιστολή προς τον Πολυλά και καλείται να τον  βοηθήσει, αν χρειαστεί, στη διαπραγμάτευση των 10.000 φρ.

  1. Καποδίστριας (Ναύπλιο) προς Γεώργιο Λαδόπουλο

Τον ευχαριστεί που φρόντισε να του σταλούν οι επιστολές από την Κέρκυρα και τον παρακαλεί να αποστείλει ένα φάκελο και φύλλα εφημερίδων στον Αυγουστίνο Καποδίστρια και δύο επιστολές προς τον Γεροστάθη.

Χριστόδουλος Ανδρέου [Κέρκυρα] προς Ι. Καποδίστρια

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν δεν επαρκούσαν ούτε για τα ολιγοδάπανα στρατεύματα και τις τοπικές εκστρατείες, ούτε για το στόλο που υπήρχε τότε. Η κατάσταση ήταν ελεεινή.

Παράλληλα με τις χορηγίες Ελλήνων και φιλελλήνων,  άρχισαν  να στέλνονται δοκιμαστικά άνθρωποι στην Ευρώπη για να διερευνήσουν την πιθανότητα εύρεσης δανειστών ή μεσιτών. Οι πρώτοι διαπραγματευτές ορίστηκαν από τον Άρειο Πάγο της Χέρσου Ελλάδος στις 23.11.1821.  Μεταξύ άλλων διαπραγματευόντουσαν δάνειο 4 εκατ. φράγκων από τους ιππότες της Ρόδου. Αυτοί (οι ιππότες) ζήτησαν ως αντάλλαγμα την κυριαρχία των νησιών Ρόδου, Καρπάθου, Αστυπάλαιας που είχαν παλαιότερα στην κατοχή τους, μέρος των ερημονήσων της δυτ. Πελοποννήσου και προσωρινή κατοχή της Σύρου. Επίσης ζήτησαν να συναφθεί πέραν των 4 εκατ. και δάνειο άλλων 6 εκατ. από την Ελληνική Κυβέρνηση το οποίο θα χρησιμοποιούσε αυτό το τάγμα για δική του χρήση. Οι Έλληνες δεν το δέχθηκαν και έδιωξαν και τον πρέσβη που εν τω μεταξύ είχαν στείλει οι ιππότες στην Ελλάδα. (4  )Δύο από τους κυριότερους διαπραγματευτές ήταν  οι Ιωάννης Ορλάνδος και Ανδρέας Λουριώτης.  Το 1823 εξουσιοδοτήθηκαν από το Εκτελεστικό σώμα μαζί με τον Ανδρέα Ζαΐμη  να μεταβούν στο Λονδίνο για την σύναψη δανείου. Η επιτροπή κατάφερε και πήρε δάνειο, αλλά στην επιστροφή τους κατηγορήθηκαν για το υψηλό επιτόκιο κι ότι σπατάλησαν πολλά χρήματα εις βάρος του κρατικού συμφέροντος, κατά την εκεί παραμονή τους.

Μετά την καταδίκη τους εκδόθηκαν τα πρακτικά της δίκης.(5 ) Στην απολογία τους αλλά και από την καταγγέλλουσα αρχή αναφέρονται πολλά για την Κέρκυρα, την Ζάκυνθο και τον Γεροστάθη.

Από την απολογία αυτήν:

Απόσπασμα 9.12.1827

Εξετάσαμεν δε συγχρόνως και αυτόν τον λογαριασμόν τρου Κυρίου Γεροστάθη, τον οποίον εύρομεν εις τα αρχεία τού Συνεδρίου· και τω όντι ο λογαριασμός ούτος εις το όλον της ανωτέρω μνησθείσης ποσότητος φέρει και2ον Κονδύλι εκ Ταλλήρων 2.5οο ως σταλέντων εκ Τεργέστης, αντί Δίστηλων 2,5οο, εξ ου προκύπτει. ή πεpi του Συνεδρίου σημειωθείσα διάφορά εκ Διστήλων 96 12, και αυτήν την διαφοράν, το Συνέδριον την φορτώνει επάνω μας. Αλλά το Συνέδριον, πριν μας καταδικάσει εχρεώστει συγχρόνως να εξετάση και αυτήν την Ημερομηνίαν του λογαριασμού τού κυρίου Κ. Γεροστάθη, του φέροντας την διαφοράν ταύτην, και ήθελεν ιδεί ότι η ημερομηνία αυτού του λογαριασμού, είναι 9η Δεκεμβρίου 1827, ημερομηνία μεταγενεστέρα και της παύσεως μας, και αυτής της αναχωρήσεως μας εκ Λονδίνου. Εχρεώστει δε να εξετάσει επίσης και όλα τα γράμματα, όσα ανωτέρω αναφέραμεν, και όσων τας περικοπάς αντιγράψαμεν, και ήθελεν ιδεί ότι ημείς Δίστηλα επληρώσαμεν, Δίστηλα παραγγείλαμεν να σταλώσι, καί Δίστηλα να ληφθώσι, και εάν τις των εντολοδόχων έσφαλεν, είναι δίκαιον να πληρώσωμεν ημείς αν υποθέση τις ότι λησταΐ ελίστευσον καθ’ οδόν τους άποσταλέντας Γρούπους προς τον Κύριον Γεροστάθην, έπρεπεν ημείς να είμεθα υπεύθυνοι; ερωτώμεν τώρα το Συνέδριον να μας είπη, εάν ήναι δίκαιον να πληρώσωμεν ημείς την διαφορά αυτήν των Λιρών Στερλινών 20 17.

Απόσπασμα   4.4.1825 

 

Περισσότερα αποσπάσματα από την Απολογία στο Παράρτημα

Από το πρώτο συναφθέν  δάνειο στάλθηκε στον Γεροστάθη ποσό Λιρών 3.350 για την βοήθεια προς το Μεσολόγγι (6 )

Όσον αφορά το δεύτερο δάνειο η Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο απευθύνθηκε προς τα Ιόνια νησιά και την 7η Απριλίου  1826 ανέθεσε στους Δ. Ρώμα, Π.Δ. Στέφανο και Κ.  Δραγώνα να βρουν στην Επτάνησο δάνειο 100.000 ισπανικά τάλληρα για βοήθεια του Μεσολογγίου και κινητοποίηση του στόλου.  ( 7 )

Επιστολή Ευνάρδου προς Βιάρον Καποδίστριαν, 24 Νοεμβρίου 1827, έκ Μπωλιέ.

     ’Επισυνάπτει επιστολάς διά τον Κυβερνήτην και την Επιτροπήν (περίθάλψεως). Ανοίγει πίστωσιν 20 000 φραγ. εις τον Κύριον Γεροστάθην εν Κερκύρα, επί των κκ. Necker και Σια της Τεργέστης. Τα χρήματα θέλουσιν αποσταλή είτε εις τον Κυβερνήτην είτε εις την Επιτροπήν. Προορίζονται αποκλειστικώς προς ανακούφισιν των δυστυχούντων ‘Ελλήνων, και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθώσι δι’ άλ-

λον σκοπόν.

 

 Η κατάσταση των εισπράξεων του Δημοσίου στην αρχή του αγώνα, ήταν άθλια. Τυχοδιώκτες, τοκογλύφοι, καταχραστές περιτριγύριζαν τις δράσεις των παλληκαριών που μάχονταν για την νίκη. Πάρα πολλά τα συμβάντα και τα πρόσωπα που συμμετείχαν  και που βρίσκονταν και στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Κυβέρνηση  ανύπαρκτη, κρατική οργάνωση μηδαμινή, από νομοθεσία χάος .Νόμος ήταν ότι ο καθένας νόμιζε σύμφωνο προς το ατομικό του συμφέρον. Έπρεπε να υπάρξει κυβέρνηση και κυβερνήτης.  Οι χορηγοί της Επανάστασης δυσαρεστήθηκαν κι άρχισαν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Τουλάχιστον αυτοί του Εξωτερικού έπρεπε να γνωρίζουν το που οδεύουν τα χρήματά τους και εάν είναι ασφαλή. Η Δίκη των Ορλάνδου-Λουριώτη  αρχίζει όπως πιο κάτω.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  Γ’ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν Ναυπλίω τη 15 Ιουνίου 1826

Κύριοι!

Από διάφορα γράμματα και απ’ όσα εις διαφόρους Εφημερίδας είδομεν, φαίνεται ότι μια γενική κατακραυγή επικρατεί εις την Ευρώπην εναντίων τόσων καταχρήσεων, δια των οποίων, κατ’ αυτάς τας φήμας, η προλαβούσα Διοίκησις κατασκόρπισε κακήν κακώς όσας ποσότητας έφεραν τα δύο δάνεια της Ελλάδος.

Όσον αβέβαιοι και αν ήναι αι φήμαι αύται, εννοείτε πόσον εγγίζουν καιρίως την υπόληψιν της Ελληνικής Διοικήσεως και αφανίζουν την πίστην (Credit) του έθνους εις την Ευρώπην.

…………

Μια βοηθητική λύση από την αρχή της Επανάστασης ήταν η μεταφορά κεφαλαίων μέσω των Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Θεωρήθηκε πως ήταν ασφαλής λύση ενός μέρους, του χρηματοδοτικού προβλήματος. Στηρίζονταν δε και στις επιθυμίες του Ιωάννη Καποδίστρια. Έτσι τα δύο αυτά νησιά διαχειρίστηκαν ένα ποσό του Δημοσίου Χρήματος.

 

Παράρτημα

Τμήματα της Απολογίας που αφορούν τα Ιόνια Νησιά

Κέρκυρα

Ζάκυνθος

Κεφαλληνία

---------------------------------------------------------------------

(1)Μέλη της ’Επιτροπής Κερκύρας ήταν ό αδελφός του Καποδίστρια Βιάρος και ό Κ. Γεροστάθης. Ή επιτροπή αυτή είχε συσταθεί στην αρχή με σκοπό να βοηθήσει το πολιορκημένο Μεσολόγγι και κατόπιν ασχολήθηκε με την εξαγορά γυναικόπαιδων, που είχαν αιχμαλωτιστεί στο Μεσολόγγι και πουλιούνταν ως δούλοι από τούς Τούρκους. 'Εκτός όμως απ’ αυτό ή ’Επιτροπή Κερκύρας, όπως και η ’Επιτροπή Ζακύνθου, βοήθησαν ποικιλότροπα την Επανάσταση. ΣΤΕΦΑΝΟΥ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Φ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ (DENYS BOURBAKI) ΕΝΑΣ ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥ 1821 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ   ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΥΤΕΡΑ ΤΟΜΟΣ E' ΑΡ. 3 ( ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1963)

(2) Αλληλογραφία Ι. Α. Καποδίστρια-Ι. Γ. Εϋνάρδου 1826-1931 / Σπυρίδωνος Μ. Θεοτόκη.

 

 (3)Μουσείο Καποδίστρια ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ     https://kapodistrias.digitalarchive.gr/archive.php

(4) Δάνεια της Ελλάδος κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821 και μετά.

Αθανάσιος Τζώρτζης https://gerbesi.wordpress.com/2014/08/01/1682/. Τα Δάνεια του 1821 ήταν «ευλογία δια τον τόπον»; του Σπύρου Αλεξίου.

          0

 (5) Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 : εκδόθεισαν εν Ναυπλίω την 29 Οκτωβρίου 1834 και κοινοποιηθήσαν την 18 Ιανουαρίυ 1835 : Τόμος πρώτος

(6) όπως πιο πάνω «Απολογία»

(7) Ανδρέα Ανδρεάδη: Ιστορία των Εθνικών Δανείων Μέρος Α! 1904

(8) ο.π. Αλληλογραφία

 

 

 

 

Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση τα Επτάνησα ευρίσκοντο ως γνωστό υπό την Αρμοστεία των Άγγλων. Οι Άγγλοι είχαν πολιτικό και στρατιωτικό όφελος να γνωρίζουν τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα. Οι στα Επτάνησα ευρισκόμενοι συμπατριώτες τους, έγραφαν προς τις Αγγλικές εφημερίδες ειδήσεις από την εξέλιξη των συγκρούσεων και εν γένει της Επανάστασης. Δεν ενημερώνονταν όμως μόνο οι Αγγλικές εφημερίδες,  αλλά και όλης της Ευρώπης όπως Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστρίας κ.α. Τα γεγονότα έρχονταν στην Κέρκυρα, από την Ελληνική μεριά και μεταδίδονταν σε όλη τη   Ευρώπη και Αμερική. Οι κυριότεροι εκδοτικοί οίκοι χρησιμοποιούσαν το νησί και εν μέρει τη Ζάκυνθο, ως βάσεις πληροφόρησης και είτε με ντόπιους ανταποκριτές, είτε με απεσταλμένους τους  ενημέρωναν τους αναγνώστες τους.

Περισσότερα...

Η Αγιοσύνη στην Κέρκυρα μέσα από τις Ακολουθίες.

Οι Ακολουθίες είναι έντυπα που χρησιμοποιούνταν από τα εκκλησιαστικά όργανα κατά τη διάρκεια  της θείας λειτουργίας. Κάθε μία όμως είχε και ένα ιστορικό για τη ζωή του Αγίου ή της Αγίας και την δράση τους. Από αυτές βγαίνουν ιστορικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά, πολεοδομικά  στοιχεία για την εποχή που γραφτήκανε. Από την Γεννάδιο Βιβλιοθήκη συνέλεξα τις πιο κάτω Ακολουθίες που έχουν τυπωθεί στην Κέρκυρα. Ασχολούνται με την Αγιοσύνη στο νησί και δίνουν πληροφορίες παντός περιεχομένου. Δημοσιεύονται  με χρονολογική σειρά εκτύπωσης και στα κείμενα έγιναν μικροδιορθώσεις  προκειμένου να είναι αντιληπτά στην σημερινή ομιλούμενη γλώσσα από την άκρα καθαρεύουσα, στην οποία ήταν γραμμένα.

Περισσότερα...

Η αμφίδρομη αντιπάθεια μεταξύ Γεωργίου Α΄και Γουλιέλμου Β΄ και το Αχίλλειο

Της Τέπη Πιστοφίδου

Ο αυτοκράτορας  της Γερμανίας Γουλιέλμος Β΄περνούσε ένα μέρος των ετήσιων διακοπών  του στην Κέρκυρα περίπου για μια δεκαετία (1905-1914). Η παραμονή του στο νησί των Φαιάκων συνέπιπτε – όχι τυχαίως – με την παραμονή του  βασιλέως Γεωργίου Α΄. Μεταξύ του Γεωργίου και του Γουλιέλμου  οι σχέσεις δεν ήσαν αγαστές.  Η παντελής έλλειψη σεβασμού εκ μέρους του Γουλιέλμου προς τους νόμους της χώρας που τον φιλοξενούσε και η έπαρσή του, προκαλούσαν στον Γεώργιο ένα έντονο συναίσθημα αντιπάθειας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3557310